Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 9/2018.

maig 4, 2018Notes informatives

Logo Accid

Nº 9/2018

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

 • Valoració de residus. NRV 10ª. RICAC de 14 d’abril de 2015.
  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 1. +Info
 • Conveni urbanístic amb un Ajuntament. RICAC d’1 de març de 2013.
  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 2. +Info
 • Aportacions rebudes per una fundació per a finançar un programa de beques. Normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives. NRV 8ª.
  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 3. +Info
 • Cànon de sanejament d’aigües residuals. NRV 14ª. NECA nº 11. RICAC de 16 de maig de 1991.
  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 4. +Info
 • Cànon digital. NRV 14ª.
  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 5. +Info
 • AAdquisició d’un actiu per usucapió. NRV 18ª. Resolució d’1 de març de 2013.
  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 6. +Info
 • Subvenció rebuda per a finançar l’adquisició de sòl i criteri a seguir per a amortitzar les inversions immobiliàries. NRV 18ª i RICAC d’1 de març de 2013.
  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 7. +Info
 • Adquisició d’elements de l’immobilitzat lliurant com a pagament parcial altres elements de la mateixa naturalesa. NRV 2ª i NRV 8ª. RICAC d’1 de març de 2013.
  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 8. +Info
 • Dividend rebut quan s’han realitzat inversions successives. NRV 9ª.
  BOICAC Nº 113/MARÇ 2018. Consulta 9. +Info

 

NOVETATS FISCALS

Nacionals

 

 • Entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats que es regeix pel que es disposa en la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.
   

  Les aportacions tenen la consideració de despesa deduïble a efectes de l’Impost sobre Societats?

  (…) tindran la consideració de despesa comptable i fiscal atenent al que es disposa en l’article 10.3 de la LIS, sempre que es compleixin els principis de meritació, inscripció comptable i justificació documental, atès que es tracta d’una despesa correlacionada amb l’obtenció d’ingressos i no d’una mera liberalitat.

  Consulta Vinculant DGT nº V0458-18 (aclarariment de la número V1963-16). +Info

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.