AUDITORIA DE COMPTES

 

Serveis d’auditoria

Els serveis d’auditoria de Morera Asesores & Auditores estan dissenyats des d’un enfocament constructiu i buscant aportar valor afegit a l’empresa amb l’emissió de l’informe d’auditoria.

Amb les auditories, analitzem els processos que desenvolupa l’empresa, per a comprovar que es realitzen de manera adequada i complint amb els requisits legals establerts.

Auditoria de comptes

Ja sigui voluntària o obligatòria, una auditoria de comptes serveix per a poder obtenir una opinió professional sobre si els Comptes Anuals representen la imatge fidel de la situació financera i patrimonial, així com els resultats de les operacions d’una empresa.

La nostra pertinença a l’Associació internacional IECnet ens permet realitzar també auditories a nivell internacional.

Els nostres serveis comprenen:

  • Auditoria de Comptes Anuals obligatòria o voluntària.
  • Revisions limitades.
  • Informes especials requerits per regulacions específiques (Llei de Societats de Capital).
  • Certificacions de fets concrets.
  • Informes requerits per a l’obtenció de subvencions.
  • Valoració d’empreses i peritatges / Due diligence.

 

  • Assessorament en matèria econòmica i comptable en conflictes d’interès i litigis.
  • Elaboració d’informes econòmic – financers per a entitats bancàries.
  • Anàlisi de rendibilitat d’inversions. Plans de reducció de costos.
  • Realització de peritatges i dictàmens.

Els nostres serveis comprenen:

  • Auditoria de Comptes Anuals obligatòria o voluntària.
  • Revisions limitades.
  • Informes especials requerits per regulacions específiques (Llei de Societats de Capital).
  • Certificacions de fets concrets.
  • Informes requerits per a l’obtenció de subvencions.
  • Valoració d’empreses i peritatges / Due diligence.
  • Assessorament en matèria econòmica i comptable en conflictes d’interès i litigis.
  • Elaboració d’informes econòmic – financers per a entitats bancàries.
  • Anàlisi de rendibilitat d’inversions. Plans de reducció de costos.
  • Realització de peritatges i dictàmens.

Altres serveis

Assessoria Fiscal

Assessoria Comptable i de Gestió

Assessoria Jurídica i Legal

Assessorament Internacional