Calendari del Contribuent maig de 2020

maig 18, 2020Sense categoria

Núm 20 / Maig 2020

Calendari del Contribuent. Maig de 2020

Autoliquidacions del primer trimestre del 2020. Terminis excepcionals Covid-19

Pel que fa a determinades autoliquidacions del primer trimestre del 2020, al BOE del dia 15 d’abril es va publicar el Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual els contribuents amb una facturació de fins a 600.000 euros, disposen de un termini addicional per a presentar determinades autoliquidacions:

 • Fins al 15 de maig, per les declaracions amb domiciliació bancària.
  Els recordem que, si ha optat vostè per aquesta opció o va a exercir aquesta opció, independentment de el moment de la presentació, tots els càrrecs en entitat bancària es realitzaran el 20 de maig.
 • Fins al 20 de maig, per a totes les declaracions sense domiciliació bancària i de contingut informatiu.
 • Fins al 30 de maig, per ajornaments de les autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi en el període comprès entre el 13 d’abril i el 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, per sis mesos i no es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos.
  Des del dia 20 fins al 30 de maig, podran ajornar aquelles empreses que presenten de forma telemàtica dels Llibres Registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII) i la seva xifra de facturació de 2019 no supera els 600.000 euros.

Sense més, passem a informar-los dels terminis de les diferents obligacions tributàries i de caràcter mercantil que s’hauran d’atendre durant aquest mes de maig.

Fins el 12 de maig. Sent festiu passa al dilluns

 • Intrastat. Declaració del mes d’abril.

Fins el 15 de maig. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i Impost sobre societats (IS)

 • Mes d’abril. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.

Fins al 20 de maig.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i Impost sobre societats
Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de febrer. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.

Impost sobre el valor afegit (IVA)
Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes d’abril. Models: 349, 380.

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Mes d’abril. Model: 430.

Impostos Especials de Fabricació

 • Mes de febrer (*). Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de febrer 2019. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Mes d’abril. Models: 548, 566, 581.
 • Mes d’abril (*). Models: 570, 580.
 • Primer trimestre (*). Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558..
 • Primer trimestre. Models: 561, 562, 563.
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.

(*) Fàbriques i Dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu electrònica de la AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Mes d’abril. Grans empreses. Model: 560.

Impostos mediambientals

 • Primer trimestre. Pagament fraccionat. Model: 583.
 • Primer quadrimestre. Model: 587.

Fins al 25 de maig

Autoliquidacions amb domiciliació bancària. Empreses amb periodicitat mensual
Impost sobre el valor afegit (IVA)

 • Mes d’abril. Models: 303, 353.

Fins al 30 de maig

Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

 • Mes de febrer Models: 303, 322, 353.

Fins el 30 de juny

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

La campanya de la declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2019 va començar el passat 1 d’abril i s’estendrà fins al 30 de juny, excepte per a les declaracions a ingressar amb domiciliació bancària que conclourà el 25 de juny.

Quatre mesos des de la finalització de la pròrroga de l’estat d’alarma

Legalització llibres oficials a el Registre Mercantil

Atesa la suspensió general dels terminis ordinaris i particularment la de l’termini per a formulació de comptes incorporats en el Reial decret llei 8/2020, de 17 d’abril, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, amb la qual està relacionat el termini límit per a legalització de llibres, s’ha d’interpretar que també el termini de presentació dels llibres a el Registre Mercantil, queda suspès fins al final del mes següent a l’termini límit per a la formulació de comptes.

Pel que el termini resultant seria el de quatre mesos des de la finalització de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.