Calendari del Contribuent.Abril 2023.

març 29, 2023Notes informatives, Sense categoria

Tot seguit resumim les obligacions fiscals del mes d’abril.

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de març. Fins el 12 d’abril.

 

Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 210, 216, 230, 430

Autoliquidacions amb domiciliació bancària (sent dissabte no passa al dia hàbil següent)

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de març. Fins el 15 d’abril.

 • Empreses periodicitat trimestral. Primer trimestre. Fins el 15 d’abril.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de març. Fins el 20 d’abril.
 • Empreses periodicitat trimestral. Primer trimestre. Fins el 20 d’abril.

 

Pagaments fraccionats. Renda

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Models 130 i 131. Primer trimestre. Fins el 15 d’abril.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Models 130 i 131. Primer trimestre. Fins el 20 d’abril.

 

Pagaments fraccionats. Societats

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Models 202 i 222. Fins el 15 d’abril.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Models 202 i 222. Fins el 20 d’abril.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de març. Fins el 27 d’abril.
 • Empreses periodicitat trimestral. Primer trimestre. Fins el 15 d’abril.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de març. Fins el 2 de maig.
 • Empreses periodicitat trimestral. Primer trimestre. Fins el 20 d’abril.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 20 d’abril.
 • Declaració-liquidació no periòdica (Model 309). Fins el 20 d’abril.
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals (model 308). Fins el 20 d’abril.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca (Model 341). Fins el 20 d’abril.
 • Operacions assimilades a les importacions (Model 380). Primer trimestre. Fins el 20 d’abril.
 • Operacions assimilades a les importacions (Model 380). Mes de març. Fins el 2 de maig.
 • Finestreta única. Mes de març. Règim importació (Model 369). Fins al 30 de d’abril.
 • Finestreta única. Mes de Març. Règims especials aplicables a les prestacions de serveis i vendes a distància de béns. (Model 369). Fins al 30 d’abril.

 

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Model 430. Mes de març. Fins el 20 d’abril.

 

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 d’abril.

 

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de març. Fins el 20 d’abril.
 • Declaració Primer trimestre. Fins el 20 d’abril.
 • Declaració anual. Fins el 20 d’abril.

 

Impostos Mediambientals

 • Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables (Model 592). Mes de març. Fins el 20 d’abril.
 • Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables (Model 592). Primer trimestre. Fins el 20 d’abril.
 • Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades (Model 585). Fins el 20 d’abril.
 • Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle (Model 587). Primer trimestre. Fins el 20 d’abril.
 • Impost sobre el Valor de l’Extracció de Gas, Petroli i Condensats (Model 589). Autoliquidació anual i pagament fraccionat. Fins el 20 d’abril.
 • Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus (Model 593). Fins el 2 de maig.

 

Impost sobre Determinats Serveis Digitals

 • Primer trimestre. (Model 490). Fins el 2 de maig.

 

Impost Especial sobre el Carbó

 • Primer trimestre (Model 595). Fins el 20 d’abril.

 

Impost sobre les transaccions financeres

 • Model 604. Mes de març. Fins el 20 d’abril.

 

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Primer trimestre (Model 235). Fins el 2 de maig.

 

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una Comunitat Autònoma.

 • Primer pagament a compte (Model 793). Fins el 20 d’abril

 

Legalització de Llibres Oficials de Comptabilitat al Registre Mercantil

 • El termini per legalitzar els llibres oficials de comptabilitat és de quatre mesos des de la data de tancament de l’exercici social.

Per exemple, per a exercicis fiscals tancats el 31 de desembre, la presentació en termini comença el 2 de gener i conclou el 30 d’abril (art. 27 CCo i 333 RRM), enguany en ser festiu el termini conclourà el 2 de maig de 2023.

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.