Calendari del Contribuent / Juliol 2024

jul. 1, 2024Calendari

Calendari del Contribuent

(Font: Agència Tributària)

Fins a l’ 1 de juliol

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost de Patrimoni (IRPF i IP)

 • Declaració anual Renda i Patrimoni 2023 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
 • IRPF. Declaració del règim especial de tributació per a treballadors, professionals, emprenedors i inversors desplaçats 2023: 151

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Maig 2024: 303
 • Maig 2024: Grup d’entitats, model individual: 322
 • Maig 2024: Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Maig 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2023: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la UE: 381

Impostos Mediambientals

 • Maig 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’ existències.

Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajudes d’estat per contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o l’Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent.

 • Any 2023: 282

Fins al 12 de juliol

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Juny 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 22 de juliol

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost de Societats (IRPF i IS)

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2024: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 • Segon trimestre 2024:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Juny 2024. Declaració recapitulativa d’ operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2024. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2024. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2024. Declaració recapitulativa d’ operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les Primes d’ assegurances

 • Juny 2024: 430

Impostos Especials de Fabricació

 • Abril 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2024: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2024: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2024. Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la portada de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2024. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost Especial sobre l’ Electricitat

 • Juny 2024. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2024. Excepte grans empreses: 560

Impostos Mediambientals

 • Juny 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2024. Impost sobre els gasos fluorats d’ efecte d’ hivernacle. Autoliquidació: 587. Sol·licitud de devolució: A23. Presentació comptabilitat d’ existències
 • Segon trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592. Sol·licitud de devolució: A22
 • Any 2023. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’ energia nucleoelèctrica. Producció de residus radioactius. Autoliquidació: 584
 • Any 2024. Impost sobre l’ emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Segon pagament fraccionat 585

Impost Especial sobre el Carbó

 • Segon trimestre 2024: 595

Impost sobre les Transaccions Financeres

 • Juny 2024: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’ intercanvi de vídeos a través de plataforma d’ àmbit geogràfic estatal o superior al d’ una Comunitat Autònoma

 • Pagament a compte 2P 2024: 793

Fins al 25 de juliol

Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i entitats de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Declaració anual 2023. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’ any natural: 200, 206, 220.

Resta d’ entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’Estat per contribuents de l’Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Any 2023. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’ any natural: 282

Resta d’ entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 30 de juliol

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Juny 2024. Autoliquidació: 303
 • Juny 2024. Grup d’ entitats, model individual: 322
 • Juny 2024. Grup d’ entitats, model agregat: 353
 • Juny 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos Mediambientals

 • Segon trimestre 2024. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Fins al 31 de juliol

Número d’ Identificació Fiscal

 • Segon trimestre 2024. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Juny 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Segon trimestre 2024: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit

 • Autoliquidació 2023: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2024: 410

Impost sobre Determinats Serveis Digitals

 • Segon trimestre 2024: 490

Impostos Mediambientals

 • Juny 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’ existències.
 • Segon trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’ existències.

Impost temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

 • Any 2023: 718

Declaració informativa sobre pagaments transfronterers

 • Segon trimestre 2024:379

Declaració informativa d’ actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Segon trimestre 2024: 235

Declaració informativa trimestral d’ operacions de comerç de béns corporals realitzades a la zona especial canària sense que les mercaderies transitin per territori canari

 • Segon trimestre 2024: 281

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.