Circular nº 5 – Març 2024

març 14, 2024Notes informatives

DEVOLUCIÓ DE RENDA A MUTUALISTES

El Tribunal Suprem amb la Sentència 255/2023, de 28 de febrer, va reconèixer als pensionistes que van cotitzar en qualsevol mutualitat, el dret a gaudir d’una reducció fiscal del 100% pel cotitzat fins al 31 de desembre de 1966 i d’un 25% pel cotitzat entre l’1 de gener de 1967 i el 31 de desembre de 1978.

Aquesta reducció fiscal s’ ha d’ aplicar sobre la quantia de la pensió dels jubilats mutualistes de forma proporcional a aquests períodes de temps, pel que fa a la totalitat de la seva vida laboral. És a dir, si el període que van cotitzar a les mutualitats laborals suposa un 15% de la seva vida laboral, la reducció fiscal s’aplicarà a aquest 15%.

Aquesta sentència sobre mutualistes i IRPF reconeix, d’una banda, el dret dels pensionistes a què se’ls retorni el tributat de més durant els períodes impositius que encara no han prescrit (els últims quatre) i, de l’altra, que la rebaixa fiscal s’apliqui a partir d’ara en les seves declaracions tributàries futures.

Els pensionistes afectats només poden reclamar davant l’Agència Tributària les declaracions dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022.
Per a l’ exercici 2023 i posteriors, en la majoria dels casos, l’ ajust s’ aplicarà automàticament en la declaració.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.