Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 03/2020.

febr. 14, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 03/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

• IFRS. IFRIC Update Gener 2020

Definició d’arrendament. Drets de decisió (NIIF 16 Arrendaments).

 

llegir +

RESOLUCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS

Nacionals

• Com afecta una escissió, a l’efecte de l’incentiu fiscal de la llibertat d’amortització, a les dues societats escindides?

Es continuen aplicant els ajustos extracomptables de manera individual a cadascuna de les societats?
D’acord amb el precepte transcrit, les entitats beneficiàries de l’escissió assumirien el compliment dels requisits derivats dels incentius fiscals de la persona jurídica transmitent referits als elements patrimonials que reben i, en el seu cas, el dret a continuar aplicant la llibertat d’amortització pendent, durant el termini establert.

Resolució vinculant de la DGT. V2694-19.

 

llegir +

 

• Terreny en el qual es preveu edificar una nau logística, a fi de ser llogada a una tercera societat independent.

Quin percentatge s’ha d’aplicar, el percentatge màxim d’amortització aplicable al centre logístic que seria del 7% (com a magatzem) o del 3% (com a edifici industrial), segons la taula de l’article 12 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats?

Es dedueix que en el cas que l’entitat consultant decidís optar per aplicar a l’element objecte de consulta el mètode d’amortització lineal segons la taula de l’article 12.1.a) de la LIS, el coeficient lineal i període màxims establerts a aquest efecte per al concepte “Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids)” és el que millor s’ajusta la naturalesa de l’element. No obstant això, es tracta d’una qüestió de fet que el contribuent haurà d’acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en Dret i la valoració del qual correspondrà, en el seu cas, als òrgans competents en matèria de comprovació de l’Administració tributària.

Resolució vinculant de la DGT. V2697-19.

 

llegir +

UTILITATS PER A COMPTABLES

• Model 347. Resolucions vinculants d’interès

Resolucions vinculants dels anys 2018 i 2019 amb referència a punts d’interès sobre el model 347 d’operacions amb tercers que superin 3.005,06 euros en valor absolut.

Veure annex en el pdf descarregable.

 

Descarregar PDF

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.