Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 11/2021

juny 14, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 11/2021

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

 • Reial Decret 389/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

1. L’Agència ha d’aplicar els principis comptables públics que preveu l’article 122 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, així com el desenvolupament dels principis i les normes establerts en el Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per Ordre EHA / 1037/2010, de 13 d’abril, per la qual cosa comptarà amb un sistema d’informació econòmic-financer i pressupostari que tingui per objecte mostrar, a través d’estats i informes, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera , dels resultats i de l’execució del pressupost, que proporcioni informació dels costos sobre la seva activitat que sigui suficient per a una correcta i eficient adopció de decisions.

(…)

4. L’Agència comptarà amb un sistema de comptabilitat de gestió que permeti efectuar el seguiment del compliment dels compromisos assumits

Butlletí Oficial de l’Estat. «BOE» núm. 131, de 2021.06.02.

Llegir més

 • Resolució de 6 de maig de 2021, de la Direcció de Servei de Planificació i Relacions Institucionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es publica el Conveni amb la Hisenda Foral de Navarra, sobre la implantació tecnològica de sistema Silicie i els intercanvis d’informació en el sistema

El Silicie és un sistema de remissió telemàtica de llibres comptables exigits per la normativa dels IIEE a la Seu electrònica de les Administracions Tributàries mitjançant l’accés als serveis telemàtics d’aquestes i consisteix en una comunicació directa entre els sistemes informàtics de les empreses que realitzen les operacions o moviments de productes que s’han de reflectir en aquesta comptabilitat i els sistemes informàtics de l’Administració Tributària.

Butlletí Oficial de l’Estat «BOE» núm. 128, de 29 de maig de 2021.

Llegir més

 • Conveni entre l’Administració General de l’Estat (Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) i la Cambra de Comerç d’Espanya per a la identificació de càrregues administratives i la seva reducció

Tant la Unió Europea com l’OCDE recomanen als estats, entre altres mesures, prestar una atenció particular a la millora de la tramitació mitjançant la normalització i reducció de la quantitat de formularis i declaracions empleats en matèria de comptabilitat, fiscalitat, assumptes socials i estadístiques , així com crear o mantenir dins dels serveis de les seves Administracions un organisme consultiu compost de representants de les empreses, incloses les petites i mitjanes, i de l’Administració, amb vistes a fomentar la simplificació dels procediments administratius i de la legislació. En aquest sentit, cal esmentar les Conclusions sobre la millora de la legislació per garantir la competitivitat i un creixement sostenible i integrador, adoptades pel Consell de Competitivitat de la UE en la sessió de el 27 de febrer de 2020.

El procés de simplificació de procediments va dirigit a identificar possibles càrregues existents, així com a la implementació de propostes de millora de el disseny dels procediments administratius perquè aquests, a més d’adequar a les necessitats actuals, operin amb la màxima economia i assoleixin el major grau possible d’eficàcia i eficiència.

Butlletí Oficial de l’Estat «BOE» núm. 128, de 29 de maig de 2021.

Llegir més

Internacionals

 • IASB. Actualització de maig de 2021

Alguns dels temes tractats van ser

 • Gestió dinàmica de riscos (Document 4 de l’agenda)
 • Instruments financers amb característiques de capital (Document 5 de l’agenda)
 • Fons de comerç i deteriorament (Document 18 de l’agenda)
 • Estats financers primaris (Document 21 de l’agenda)
 • Segona revisió integral de la Norma NIIF per a les PIMES (Document 30 de l’agenda)
 • Iniciativa de divulgació: subsidiàries que són pimes (Document 31 de l’agenda)

Llegir més

 • EFRAG. Actualització de maig de 2021

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes de desembre.

Llegir més

 • IFAC. Comptables Professionals Liderant Informes i Garanties de Sostenibilitat

IFAC creu que l’adopció d’un enfocament de Building Blocks és l’única manera de conciliar els objectius i demandes de totes les parts interessades i l’aspiració d’aconseguir tant una solució global per a una línia de base d’informació consistent per als mercats de capital globals com la satisfacció dels objectius de certes jurisdiccions (p. ex. UE) per informar millor sobre una varietat d’assumptes de política pública.

Llegir més

 • IFAC. Les dades i el comptable adaptat a el futur

Per ajudar a les organitzacions de comptabilitat professional (PAO) i als més de 3,5 milions de comptadors professionals a tot el món, IFAC i CPA Canadà van desenvolupar una cadena de valor de gestió de dades per capturar com l’experiència dels comptadors es pot aplicar en quatre àrees diferents: com a enginyers de dades, controladors de dades, dades científiques i com a assessors estratègics.

Llegir més

 • CPA Canadà. Auditoria de criptoactius: consideracions de proveïdors de serveis de tercers (punt de vista)

A l’abordar els riscos avaluats d’incorrecció material sobre transaccions de criptoactius i saldos registrats en els estats financers d’una entitat usuària poden sorgir diverses preguntes. Aquest document aborda cadascun dels següents aspectes:

 • Comprendre l’ecosistema de criptoactius.
 • Comprendre la naturalesa dels serveis de tercers prestats, inclosa l’avaluació de si un tercer és una organització de serveis.
 • Enfocaments per obtenir una comprensió i avaluació dels controls rellevants en una organització de serveis.
 • Identificar riscos i controls rellevants en una organització de serveis.

Llegir més

 

 

 

 

 

Barcelona,11 de juny de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.