Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 14/2020

jul. 13, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 14/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

Ordre HAC / 566/2020, de 12 de juny, per la qual es modifica l’Ordre HAC / 998/2019, de 23 de setembre, per la qual es regula el compliment de l’obligació de portar la comptabilitat dels productes objecte de els impostos especials de fabricació.

 

La disposició transitòria primera de l’Ordre HAC / 998/2019, de 23 de setembre, queda redactada de la següent manera:

«Disposició transitòria primera. Obligació de subministrament d’assentaments comptables corresponents a 2020.

1. Els establiments obligats a portar la comptabilitat a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària podran realitzar el subministrament dels assentaments comptables corresponents a l’any 2020 durant el període comprès entre l’1 de juny de 2020 i el 15 de gener de 2021.

2. Els qui s’acullin al que disposa l’apartat anterior han de complir les obligacions comptables previstes a l’article 50 de el Reglament dels impostos especials d’acord amb la redacció de l’article vigent a 31 de desembre de 2019, així com realitzar la presentació de la declaració d’operacions que preveu l’apartat 5 de l’article 44 de l’esmentat Reglament fins al 31 de desembre de 2020, o fins a la finalització del període de liquidació en què portin íntegrament la seva comptabilitat reglamentària a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en cas que aquesta data fos anterior.

A aquests efectes, s’entendrà que porten íntegrament la seva comptabilitat reglamentària a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària quan haguessin subministrat a través de la referida seu la totalitat dels assentaments comptables corresponents als moviments, operacions i processos realitzats des de 1 de gener de 2020.

3. Els establiments obligats a portar la comptabilitat a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que s’acullin al que disposa l’apartat 1 anterior podran exercir l’opció prevista a l’article 6 d’aquesta ordre fins al 30 de setembre de 2020. »

«BOE» núm. 177, de 26 de juny de 2020. Llegir +

Internacionals

IASB. Update. Juny 2020

 

Alguns temes tractats van ser:

. Manteniment i aplicació consistent
. Iniciativa de divulgació: polítiques comptables
. Iniciativa de divulgació d’informació: revisió de les divulgacions a nivell de normes específiques
. Classificació de passius com corrents o no corrents
. Activitats extractores
. Reforma de l’IBOR i els seus efectes en la informació financera – Fase 2

 

Llegir +

 

L’Institut de Comptadors de Malàisia (MIA) llança llibre de text gratuït sobre comptabilitat per a finances islàmiques

 

“MIA està molt orgullosa de publicar aquest llibre de text com a part de la nostra estratègia integrada per a ajudar a desenvolupar competències i capacitats entre els comptadors que treballen en les finances islàmiques, així com en les institucions financeres islàmiques (IFI). Confiem que serà una referència útil no només per a les institucions financeres internacionals a Malàisia sinó també per les d’altres jurisdiccions. Això enfortirà el lideratge i la influència de Malàisia en el sector financer islàmic global “, va dir el CEO de MIA, Dr. Nurmazilah Dada ‘Mahzan, en el llançament a principis de 2020.

 

Llegir +

Barcelona 9 de juliol de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.