Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 22/2021

des. 13, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 22/2021

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

  • Ordre HFP/1246/2021, de 15 de novembre, per la qual es regulen les operacions de tancament de l’exercici 2021 relatives al pressupost de despeses i operacions no pressupostàries

Aquesta Ordre ministerial regula les operacions de tancament de l’exercici 2021 relatives a la comptabilitat del pressupost de despeses i operacions no pressupostàries de l’Administració General de l’Estat, organismes autònoms de l’Estat i de la resta d’entitats amb pressupost limitatiu a què fa referència l’article 1 .a).4 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2021.

BOE núm. 274, de 16 de novembre del 2021.

Llegir més

  • CNMV. Preguntes i respostes sobre el règim de comunicació d’operacions vinculades regulades al capítol VII bis del Títol XIV de la Llei de Societats de Capital

El document no té caràcter normatiu i s’anirà actualitzant amb altres futures consultes, l’experiència supervisora, canvis reguladors o jurisprudencials, o posicions comunes adoptades per la Unió Europea.

Llegir més

  • CNMV. Criteri per comptabilitzar el valor dels ajustaments per desviacions en el preu del mercat (VADJM), d’acord amb l’article 22 del Reial decret 413/2014

Aquest concepte recull les diferències que es produeixen en cada exercici entre els ingressos per venda d’energia al preu estimat, estimació que es determina a l’inici de cada semiperíode regulatori trianual, i els ingressos per venda al preu mitjà real de mercat en aquest exercici.

Llegir més

Internacionals

IFAC. Pla Estratègic d’IFAC per al 2022

Per anticipar-nos als esdeveniments, com a societat i com a professió, els hem de veure com els efectes de tendències simultànies i dinàmiques. La crisi climàtica i la digitalització s’acceleren alhora; els efectes de cada tendència influiran en l’altra i, alhora, modelaran i remodelaran les nostres vides, mitjans de vida i medi ambient. El mateix es podria dir de la pandèmia de COVID-19 i la propera emergència de salut pública, i la següent.

Llegir més

FASB millora la guia de taxes de descompte per a arrendataris que no són entitats comercials públiques

La Junta de Normes de Comptabilitat Financera (FASB) ha emès avui una Actualització de Normes de Comptabilitat (ASU) que millora l’orientació de la taxa de descompte per a arrendataris que no són entitats comercials públiques, incloses empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre i plans de beneficis per a empleats. Les esmenes a l’ASU han de reduir el cost d’implementació de l’estàndard d’arrendament (Tema 842) per a aquestes entitats, alhora que retenen els beneficis esperats per als usuaris dels estats financers.

 

Llegir més

 

 

Barcelona, desembre de 2021

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.