Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 5/2019.

març 22, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 5/2019

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

  • Llei 11/2018, de 28 de desembre, en matèria d’informació no financera i diversitat
    
   Estan obligades a presentar l’estat d’informació no financera, individual o consolidat, les societats en què concorrin els següents requisits:
    
   a) Que el nombre mitjà de treballadors ocupats per les societats del grup durant l’exercici sigui superior a 500.

   b) I que:

   O bé, tinguin la consideració d’entitats d’interès públic de conformitat amb la legislació d’auditoria de comptes,

   O bé, durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cada un d’ells, almenys dues de les circumstàncies següents:

   1. Que el total de les partides de l’actiu consolidat sigui superior a 20.000.000 d’euros.

   2n Que l’import net de la xifra anual de negocis consolidada superi els 40.000.000 d’euros.

   3r Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a dos-cents cinquanta.

   Segons la Disposició transitòria de la Llei 11/2018 totes les modificacions que s’introdueixen són aplicables per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir l’1 de gener de 2018 sent els dos exercicis computables a l’efecte del que preveu el paràgraf anterior els que s’iniciïn a partir l’1 de gener de 2018 i l’immediat anterior.
   BOE núm. 314, de 29 de desembre de 2018. +Info

 

 • Resolució de 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.
   
  La resolució es divideix en seixanta-dos articles, agrupats en deu capítols, una disposició transitòria i una disposició final.
  BOE núm. 60, d’11 de març de 2019. +Info

Internacionals

IFRS. IASB Update Febrer 2019

 • EFRAG Update Febrer 2019
   
  EFRAG publica mensualment una Actualització de EFRAG per a proporcionar un resum de les decisions preses per la Junta de EFRAG i de l’assessorament que EFRAG TEG (Grup d’Experts Tècnics) ha preparat per a la Junta de EFRAG. +Info

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.