Nº 15 /Newsletter novetats comptables

jul. 29, 2022Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

Internacionals

EFRAG. Update. Juny 2022

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.

Enllaç: https://www.efrag.org/News/Public-368/EFRAG-Update-June-2022?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

Nacionals

Tractament comptable d’una determinada acció comercial adreçada a la captació de clients

(…) D’acord amb aquesta regulació i a la vista de la descripció facilitada pel consultant, el servei rebut tampoc no es pot qualificar com un cost incremental per l’obtenció d’un contracte perquè no és possible identificar una relació directa entre la despesa incorreguda i la captació del client, sense perjudici que com qualsevol altra actuació publicitària o de màrqueting el desemborsament realitzat finalment contribueixi, en un determinat percentatge, a la generació d’ingressos.

Consulta 1. BOICAC 130. Juny.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/accion-comercial-dirigida-la-captacion-de-clientes

 

Tractament comptable de la prestació d’un servei que s’ofereix a tots els clients de manera gratuïta en el context d’una campanya comercial

(…) Finalment, cal recordar que quan l’empresa assumeix diverses obligacions en un sol contracte ha d’assignar el preu de la transacció entre els diferents components de l’acord, en aplicació de la NRV 14a. Ingressos per vendes i prestació de serveis del PGC, d’acord amb la redacció donada pel Reial decret 1/2021, de 12 de gener, pel qual es modifica el PGC i les seves disposicions complementàries, en vigor per als exercicis iniciats a partir del 1 de gener de 2021, i de l’article 16 de la Resolució de 10 de febrer de 2021 (…)

Consulta 2. BOICAC 130. Juny.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/servicio-que-se-ofrece-todos-los-clientes-de-forma-gratuita-en-el-contexto-de-una

 

Tractament comptable d’una resolució judicial per la qual es reconeix a l’empresa el dret a compensar bases imposables negatives d’exercicis anteriors

(…) Per contra, si la qualificació inicial de l’operació va portar l’entitat a comptabilitzar la baixa amb càrrec a un compte de reserves, el registre del crèdit actualment s’haurà de comptabilitzar amb abonament a aquesta mateixa contrapartida. Tot això, sempre que alhora es compleixin els criteris regulats a l’apartat 2.3 de l’esmentada NRV 13a i a l’article 5. Reconeixement d’actius per impost diferit de la RICAC de l’impost sobre beneficis, per reconèixer en balanç aquest element patrimonial .

Consulta 3. BOICAC 130. Juny.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/resolucion-judicial-por-la-que-se-reconoce-la-empresa-el-derecho-compensar-bases

 


CONSULTA DE L’AGENCIA TRIBUTÀRIA D’INTERÉS


Una entitat pateix un incendi en una nau industrial que provoca danys a la mateixa i al seu immobilitzat material, percebent de l’assegurança l’any 2020 un primer pagament en concepte d’indemnització i el 2021 un segon pagament, els quals s’inverteixen a adequar la nau i reemplaçar l’immobilitzat.

Quan s’han d’imputar a la base imposable?

Per tant, si el període transcorregut entre la meritació i el venciment de l’últim o únic termini és superior a un any, l’entitat podrà aplicar la regla especial de l’article 11.4 de la LIS i imputar la renda a la base imposable del període impositiu al que el cobrament sigui exigible, en aquest cas, en els períodes 2020 i 2021. No obstant això, si el període transcorregut entre la meritació i el venciment de l’últim o únic termini no és superior a un any, l’entitat aplicarà el principi de meritació i imputarà la renda a la base imposable del període impositiu en què l’ingrés s’hagi reconegut comptablement

Novetats a Informa. Indemnització percebuda en dos exercicis per incendi en nau. Consulta Nº144266.

Enllaç: https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=R&CODIGO=0144266

 

 

 


Barcelona, 29 de juliol de 2022.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.