Nº 20 /Newsletter novetats comptables

nov. 9, 2022Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

 

 

Internacionals

 


IASB. Update. Octubre 2022


Alguns dels temes tractats van ser:

. Revisió posterior a la implementació de la NIIF 9. Classificació i Mesurament (Document 3 de l’Agenda)

. Activitats amb tarifes regulades (Document 9 de l’Agenda)

. Iniciativa de divulgació. Revisió de les divulgacions a nivell d’estàndards específics (Document 11 de l’agenda)

. Mètode de participació (Document 13 de l’agenda)

. Característiques dels fluxos d’efectiu contractuals dels actius financers (Modificacions a la NIIF 9) (Document 16 de l’Agenda)

. Fons de comerç i deterioració (Document 18 de l’agenda)

Enllaç: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-october-2022/

 

 

IFAC. Resposta del Grup Assessor de Pràctiques Petites i Mitjanes de la IFAC al Projecte de Norma del IAASB Proposta de Modificacions d’Abast Limitat a la NIA 700 (Revisada) i la NIA 260 (Revisada)

 

El SMPAG dona suport a l’enfocament del IAASB per a emprendre el projecte sobre l’entitat llistada i el PEU com dos camins amb el ED enfocat en esmenes d’abast limitat a la NIA 700 (Revisada) i la NIA 260 (Revisada) per a recolzar la posada en funcionament del requisit de transparència de IESBA amb dades efectives que s’alinea amb les revisions del Codi IESBA, seguit d’una pista separada que tracta altres temes que tindrien una data de vigència posterior.

Enllaç: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/publications/ifac-small-and-medium-practices-advisory-group-response-iaasb-s-exposure-draft-proposed-narrow-scope

 

 

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

 


A l’efecte de l’Impost de societats, els interessos de demora siguin els que s’exigeixin en la liquidació practicada en un procediment de comprovació, siguin els reportats per la suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat, tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble

(…)

La deducció de les despeses controvertides i sobre les quals versa aquest recurs està sotmesa als límits establerts en l’article 20 TRLIS (article 16 actual LIS).

A la vista d’això, concloem responent a la qüestió amb interès cassacional que, a l’efecte de l’Impost de Societats, els interessos de demora siguin els que s’exigeixin en la liquidació practicada en un procediment de comprovació, siguin els reportats per la suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat, tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble, atesa la seva naturalesa jurídica, amb l’abast i límits que s’han exposat en aquest fonament de dret”.

Donada la coincidència dels raonaments d’aquesta Sala, expressats en la sentència de 8 de febrer de 2021 referida, de la qual hem extret la seva fonamentació rellevant al cas, amb els procedents en aquest concret assumpte, procedeix la seva íntegra aplicació a l’actual recurs de cassació.

STS 3472/2022 – ECLI:ÉS:TS:2022:3472.

Enllaç: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5c820b87e1c8d6fea0a8778d75e36f0d/20221007

 

 


Barcelona, 4 de novembre de 2022

.

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.