El Reial Decret 1072/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General del Règim Sancionador Tributari, aprovat pel Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, en el seu article únic, apartat sis, introdueix el següent:

S’introdueix un nou apartat 7 en l’article 15, amb la següent redacció:

«7. A efectes del que es disposa en l’article 179.3 (1) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, no s’incorrerà en responsabilitat per la presentació d’autoliquidacions, declaracions, documents relacionats amb les obligacions duaneres o altres documents amb transcendència tributària incomplint l’obligació d’utilitzar mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, quan posteriorment es produeixi la presentació per dits mitjans, sense requeriment previ en el sentit de l’article 27.1 (2) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, o inici de procediment sancionador.»

Nota 1. L’article 179.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, recull el següent:

Article 179. Principi de responsabilitat en matèria d’infraccions tributàries.

(…)

3. Els obligats tributaris que voluntàriament regularitzin la seva situació tributària o esmenin les declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds presentades anteriorment de forma incorrecta no incorreran en responsabilitat per les infraccions tributàries comeses amb ocasió de la presentació d’aquelles.

El disposat en el paràgraf anterior s’entén sens perjudici del que preveu l’article 27 d’aquesta llei i de les possibles infraccions que es puguin cometre com a conseqüència de la presentació tardana o incorrecta de les noves declaracions, autoliquidacions, comunicacions de dades o sol·licituds.

Nota 2. L’article 27.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, recull el següent:

Article 27. Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ.

1. Els recàrrecs per declaració extemporània són prestacions accessòries que han de satisfer els obligats tributaris com a conseqüència de la presentació d’autoliquidacions o declaracions fora de termini sense requeriment previ de l’Administració tributària.

Als efectes d’aquest article, es considera requeriment previ qualsevol actuació administrativa realitzada amb coneixement formal de l’obligat tributari conduent al reconeixement, regularització, comprovació, inspecció, assegurament o liquidació del deute tributari.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies