Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 15/2018.

jul. 26, 2018Notes informatives

Logo Accid

Nº 15/2018

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 

 • IFAC. IAASB. Tractament de la informació a revelar en l’auditoria dels estats financers (Versió en espanyol)

  NIA revisades i modificacions de concordança. +Info

 

NOVETATS FISCALS

Nacionals

 

 • Es rep una declaració d’interès comunitari per a l’atribució de l’ús i aprofitament d’un sòl no urbanitzable, durant un termini de vigència de 25 anys. A canvi, el consultant haurà de pagar a l’Administració un cànon anual.

  S’edifica una instal·lació hotelera. A més del cànon, el consultant es compromet a cessar en l’ús o aprofitament del sòl i a demolir i desmantellar les instal·lacions construïdes amb reposició de les coses al seu estat inicial al final dels 25 anys, sense perjudici de les possibles pròrrogues legals.

  Quin serà el criteri per amortitzar l’immobilitzat material afecte a la instal·lació hotelera?

  Serà fiscalment deduïble en concepte d’amortització de l’immobilitzat material afecte a la instal·lació hotelera a la mesura que s’utilitzi qualsevol dels mecanismes assenyalats en els apartats (…)

  Consulta Vinculant de la DGT nº V1135-18. +Info

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.