Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 16/2018.

set. 6, 2018Notes informatives

Logo Accid

Nº 16/2018

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

 • Es poden agrupar les factures emeses en un mateix mes en un assentament resum mensual?

  Serà vàlida la realització d’un seient resum en el llibre registre de factures expedides, sempre que (…)

  Consulta Vinculant de la DGT nº V1407-18. +Info

 

NOVETATS EN AUDITORIA

Nacionals

 

 • Sobre la consideració o no com a entitat d’interès públic (EIP) d’una societat mercantil que trasllada el seu domicili social a Espanya i que cotitza en un mercat regulat en un estat membre de la Unió Europea, així com de les obligacions de rotació de la societat d’auditoria que venia auditant els comptes anuals d’aquesta societat i de les entitats de la seva xarxa.

  Inclou correcció d’errors a l’apartat 3.a de l’epígraf de conclusions.

  BOICAC 113/MARÇ 2018. +Info

 

NOVETATS FISCALS

Nacionals

 

 • La societat consultant X té com administrador únic a la societat Y. La societat Y ha designat com administradors solidaris als seus dos socis, persones físiques, els quals també són socis, juntament amb altres, de la societat X. Aquestes dues persones físiques presten serveis diferents del d’administrador per a la societat X, com són, treballs comercials, gestió de personal, etc. Tots dos cotitzen a la Seguretat Social segons el règim especial de treballadors autònoms, i per aquests treballs perceben una remuneració que es considera com a rendiments del treball. A més a més, han de realitzar viatges i pernoctar fora del municipi del seu centre de treball, utilitzant els seus vehicles particulars o mitjans de transport públic.

  Si les despeses mencionades són deduïbles en l’Impost sobre Societats i, en cas de ser abonats al treballador, si estan exempts en el seu IRPF.

  Quin import s’ha d’abonar per quilòmetre recorregut i per manutenció?

  Si la societat posa a disposició dels socis els mitjans per a què aquests acudeixin al lloc en el qual han de realitzar les seves funcions (…)

  Si la societat reemborsa als socis les despeses en les què han incorregut per desplaçar-se fins al lloc on van a prestar els seus serveis i aquests no acrediten que (…)

  Consulta Vinculant de la DGT nº V1138-18. +Info

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.