ACCID nº 03/2024

febr. 9, 2024Sense categoria

Novetats comptables

Nacionals

  •  Excepció temporal a la comptabilització i informació en memòria dels impostos diferits derivats del Pilar Dos. [+Info]

 La consulta versa sobre l’aplicació en Espanya de l’excepció temporal obligatòria al reconeixement i revelació d’informació d’actius i passius per impostos diferits que deriven de la reforma fiscal internacional del Pilar Dos de la OCDE, així com els requeriments d’informació específics.

 Número BOICAC 136 / Desembre2023-1.

  • Informació en memòria sobre actius i passius derivats de contractes per vendes de bens i prestació de serveis. [+Info]

La consulta tracta sobre el tractament comptable atorgat a un contracte de compravenda per trams.

 Número BOICAC 136 / Desembre 2023-2.

  •  Tractament comptable d’un contracte de compravenda per trams. [+Info]

La societat “A” (una societat de responsabilitat limitada), titular del 50% del capital de “B” (que té la mateixa forma jurídica) va atorgar a juliol de 2019 un contracte de compravenda de les seves accions amb la pròpia entitat “B”, qui adquireix en règim d’autocartera la totalitat de les seves participacions.

Número BOICAC 136 / Desembre 2023-3.

  • Diverses qüestions relacionades amb el cobrament de dividends des de el punto de vista del soci. [+Info]

Sobre diverses qüestions relacionades amb el cobrament de dividends des de el punt de vista del soci.

Número BOICAC 136 / Desembre 2023-4.

  •  Còmput de pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 a efectes d’estar culpable en causa de dissolució. [+Info]

Una societat, que no té pèrdues en els exercicis 2020 i 2021, presenta en l’exercici 2022 un patrimoni net per sota de la mitat del capital social com conseqüència de l’absorció, en el mateix 2022, de dos societats del grup que a 2020 i 2021 es van trobar ja en causa de dissolució.

Número BOICAC 136 / Desembre 2023-5.

  • Imputació temporal dels ingressos en un centre educatiu. [+Info]

La societat “A” és un col·legi que aplica el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre i formula comptes anuals individuals en model normal.

Número BOICAC 136 / Desembre 2023-6.

Consultes d’interès de l’Agencia Tributaria

  • Subdirecció General de Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.

Tributació en l’IRPF del complement de maternitat/reducció de bretxa de gènere aplicable a les pensions contributives.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0712-23. [+Info]

Barcelona, 9 de febrer de 2024.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.