ACCID nº 07/2024

abr. 5, 2024ACCID

Novetats comptables

Nacionals

  • Pla Estratègic de l’Agencia Tributaria 2024-2027. [+Info]
  •  Ordre HAC/26/2024, de 18 de març per les que s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre Patrimoni de l’exercici 2023. [+Info]
  • AEDAF (Associació Espanyola d’Assessors Fiscals) reclama un pla nacional de devolució als contribuents pels tributs declarats inconstitucionals. [+Info]

Internacionals

  •  Actualització IASB (Consell Internacional de Normes de Comptabilitat) de març de 2024. [+Info]

El passat 8 de març es va publicar la versió de febrer de 2024 de l’actualització EFRAG, que resumeix les discussions tècniques públiques celebrades i les decisions adoptades durant el mes.

  • Resum de la reunió del Consell Assessor de Normes de Comptabilitat Financera del 5 de març. [+Info]
  •  FASB (Consell de Normes de Comptabilitat financera) emet una norma que aclareix les directrius comptables relacionades amb les concessions d’interessos sobre els guanys. [+Info]

FASB ha publicat una actualització que millora els principis comptables generalment acceptats, afegint directrius per a ajudar a les entitats a determinar si els interessos de beneficis i premis similars que proporcionen a les empreses deuen ser comptabilitzats com arranjaments de pagament basats en accions sota Topic 718 o similars als arranjaments de bonificació en efectiu o participació en beneficis (Tema 710, Compensació general o altres temes).

Comunicacions de la CNMV

  • La CNMV (Comissió Nacional de Mercat de Valors) desmenteix informacions sobre investigacions addicionals en relació amb Grifols. [+Info]

 Consultes d’interès de l’Agencia Tributaria

  • Subdirecció General de Tributs.

Administrador de finques que percep honoraris de particulars i comunitats de bens. Planteja si deu consignar en el model 347 els honoraris percebuts d’un particular o d’una comunitat de bens.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0923-23. [+Info]

  •  Subdirecció General d’Impostos Especials i de Tributs sobre el Comerç Exterior i sobre el Medi Ambient.

La societat consultant disposa d’una instal·lació solar aïllada d’autoconsum elèctric sense abocament a la xarxa d’excessos, amb ella es subministren ara el seu propi consum i subministren energia a una parcel·la on tenen un inquilí del qual consumeix aquest subministrament elèctric. Desitgen saber les implicacions en l’Imposto Especial sobre l’Electricitat.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0938-23. [+Info]

 Barcelona, 5 d’abril de 2024.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.