ACCID nº 09/2024

maig 3, 2024ACCID

Novetats comptables

 

Nacionals

  • Cessió a títol gratuït d’un immoble per una entitat mercantil a un ajuntament. [+Info]

La consulta tracta sobre una entitat mercantil que ha cedit a títol gratuït una finca rústica amb determinades construccions valorada en 1,5 milions d’euros. Aquesta entitat és medi propi d’un ajuntament que només presta serveis al seu únic accionista (l’ajuntament). La cessió es va realitzar per un període inferior a la vida útil de l’actiu i finalitzat el període l’ajuntament deu reintegrar l’actiu a la cedent.

Número BOICAC 137 / Abril 2024-1.

  • Despeses derivades d’homologacions i certificacions de productes. [+Info]

La consulta planteja si les despeses destinades a homologacions – per vendre productes d’acord amb una determinada homologació – i certificacions (estudis per a l’acreditació de determinades especificacions) poden ser activades o, en cas de ser considerades como una despesa, si és possible la seva periodificació en diferents exercicis.

Número BOICAC 137 / Abril 2024-2.

  • Registre comptable de l’impost turístic balear. [+Info]

Es tracta d’una societat immobiliària de renda vacacional que cobra als hostes l’impost turístic (IVA inclòs) i en el període següent paga l’impost a Hisenda. La qüestió que es planteja és si deu declarar el cobrament de l’impost com un ingrés propi o com un cobrament per compta d’Hisenda, així com la seva comptabilització.

Número BOICAC 137 / Abril 2024-3.

  • Classificació en els Comptes Anuals d’una societat holding de les variacions de valor raonable d’instruments financers. [+Info]

La consultant és una societat holding en la que la major part de l’actiu son amb participacions en societats del grup, associades i altres inversions en les que manté més del 5% del capital. Així mateix, té una cartera de fons classificades en el curt termini com mantinguda per negociar dins de la cartera de valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys, incloent al tancament de cada exercici en la seva comptabilitat els ajustos de valor raonable per les variacions de valor d’aquests actius mantinguts per negociar.

Número BOICAC 137 / Abril 2024-4.

  • Transmissió d’una participació per una contraprestació fixa i una altra variable. [+Info]

La consulta versa sobre una societat A entitat que posseeix el 50% de les participacions d’una altra societat B i ven a un tercer el 37,50% de la participació, conservant als venedors el 12,50% de la inversió i un representant en el consell, però sense poder de decisió ni influencia alguna. Entre les clàusules de la compravenda hi ha una clàusula “earn out” segons la qual en el termini de tres anys es podria rebre una quantitat addicional al preu ja cobrat, en funció dels resultats obtinguts i altres ràtios.

Número BOICAC 137 / Abril 2024-5.

Consultes d’interès de l’Agencia Tributaria

  • Subdirecció General d’Impostos Especials i de Tributs sobre el Comerç Exterior i sobre el Medi Ambient.

L’empresa realitza adquisicions intracomunitàries del que es denomina cartutx per a impressores 3D. Planteja sii las citades adquisicions intracomunitàries estan o no sotmeses a l’impost especial sobre els envasos de plàstic.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V1082-23. [+Info]

Barcelona, 3 de maig de 2024.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.