ACCID nº 10/2024

maig 17, 2024ACCID

Novetats comptables

Internacionals

  • La Fundació NIIF (Normes Internacionals d’Informació Financera) i l’EFRAG (Grup Assessor Europeu d’Informació Financera) publiquen material d’orientació sobre sostenibilitat. [+Info]

Descriuen la compatibilitat de l’aplicació entre les Normes de Divulgació de la Sostenibilitat NIIF del Consell de Normes Internacionals de Sostenibilitat i les Normes Europees d’Informació sobre la Sostenibilitat (NIIF) i com una empresa pot aplicar ambdós conjunts de normes.

  • IFRS publica un resumen mensual de noticies del mes d’abril 2024. [+Info]
  • El resumen de la reunió del Fòrum Assessor sobre Normes comptables de març de 2024 ja està disponible. [+Info]

Criteri dels Tribunals

  • El Tribunal Constitucional es va pronunciar sobre la inconstitucionalitat de l’Impost sobre Successions i Donacions. [+Info]

El Ple del Tribunal Constitucional admet a tràmit el conflicte entre òrgans constitucionals promogut pel Govern davant al Senat per la tramitació d’una proposició de Llei que deroga l’Impost de Successions i Donacions i següents recursos d’inconstitucionalitat.

  • Els 4 anys de prescripció del dret de l’Administració per determinar el deute tributari se troba de data a data. [+Info]

La nova sentencia del Tribunal Suprem determina que el termini de quatre anys de prescripció del dret de l’Administració per determina el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació, s’ha de computar de data a data amb independència de que l’últim dia de dit termini sigui hàbil o inhàbil.

Comunicacions de la CNMV

  • La CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) publica l’informe anual de supervisió dels Comptes Anuals de les empreses emissores de l’exercici 2022. [+Info]

Consultes d’interès de l’Agencia Tributaria

  • Subdirecció General d’Impostos sobre el Consum.

L’entitat consultant, en el marc d’una operació de reestructuració empresarial està considerant segregar la seva unitat de negoci de mitjans de pagament i aportar-lo, a una societat del seu grup ja existent. Desitja saber si hi ha subjecció a l’Impost sobre el Valor Afegit per la transmissió de dit negoci i conèixer la subrogació de l’adquirent en la posició del transmitent en l’operació de reestructuració.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V1018-23. [+Info]

 

Barcelona, 17 de maig de 2024.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.