ACCID Nº 12/2024

juny 14, 2024ACCID

Novetats comptables

Internacionals

  • La Unió Europea ha publicat un Reglament pel que s’aproven els Acords de finançament amb proveïdors (Modificacions de la NIC 7 i la NIIF 7). [+Info]

L’objectiu de les Esmenes és millorar la transparència dels acords de finançament de proveïdors i els seus efectes sobre els passius, els fluxos d’efectiu i l’exposició al risc de liquidat d’una empresa a traves de requisits de divulgació addicionals.

  • EFRAG publica noves aclariments per respondre a les preguntes tècniques sobre l’ESRS (Estàndards de Reporti en Sostenibilitat de la Unió Europea). [+Info]
  • Punts a tractar en la reunió de la Junta de Normes Internacionals sobre Sostenibilitat de juny de 2024. [+Info]
  • Sol·licitud de participació en el període de consulta per a l’actualització de la Taxonomia comptable NIIF 2024: Actualització proposada 1 NIIF 18. [+Info]
  • L’Ordre del dia del Comitè Assessor de Mercats de Capitals i del Fòrum Global de Preparadors de juny de 2024 ja està disponible. [+Info]

Comunicacions del Banc d’Espanya

  • El tipus de referencia de l’Euríbor a un any Baixa fins el 3,680% en maig. [+Info]
  • El matalàs de capital anticíclic: què es, per què s’ha revisat i què implica pels bancs. [+Info]

Consultes d’interès de l’Agencia Tributaria

  • Subdirecció General de Tributs.

Es presenta autoliquidació del model 111 d’IRPF del tercer trimestre de 2021, amb data final de presentació en 20/10/2021 amb reconeixement de deute davant la possibilitat de pagament. Es planteja si el recàrrec corresponent és l’1% o del 20% en haver-se reconegut el deute en període voluntari amb impossibilitat de pagament..

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V1094-23. [+Info]

  • Subdirecció General d’Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.

La consultant és la soci única d’una societat de la que percep rendiments d’activitats econòmiques, al ser l’activitat desenvolupada per la mateixa una activitat professional. Es la seva intenció incorporar com socis els dos treballadors que actualment tenen l’entitat, de tal forma que la societat deixaria de tenir la condició d’unipersonal. Es consulta si, al no tractar-se d’una societat unipersonal, se li permetria a la consultant aplicar les rendiments que percebi de la societat es qualifiquin com rendiments del treball en l’IRPF.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V1109-23. [+Info]

 

Barcelona, 14 de juny de 2024.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.