ACCID Núm. 09/2023

maig 5, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

 

Nacionals

Tractament comptable de l’impost especial sobre el envasos de plàstic reutilitzables

 

La Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular, en el seu Títol VII. Inclou mesures de caràcter fiscal per incentivar l’economia circular. Una d’aquestes mesures és la creació d’un impost l’objectiu del qual es fomentar la prevenció de la generació de residus d’envasos de plàstic no reutilitzables, així com el reciclatge dels residus plàstics, i poder contribuir d’aquesta manera a la circularitat d’aquest material.

 

BOICAC: 133/Març2023 Consultes 1 [+Info]

 

 

La formulació de l’estat de informació no financera en una societat cooperativa agrària

 

El consultant pregunta si una societat cooperativa agrària deu formular l’estat de informació no financera (ENIF), d’acord amb el previst a la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la que es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes, en matèria de informació no financera i diversitat.

 

BOICAC: 133/Març2023-2 Consulta 2 [+Info]

 

  • Compensació de despeses derivades del treball a distància

La consulta versa sobre el tractament comptable de la compensació de les despeses incorregudes pel treballador al seu domicili sota la modalitat de treball a distància. Concretament la societat consultant, fent referència a la normativa de l’aplicació, qüestiona si aquestes despeses han de ser comptabilitzades com una despesa salarial dintre dels comptes del subgrup 64 o com una despesa dins del subgrup 62.

 

 

BOICAC: 133/Març2023-3 Consulta 3 [+Info]

 

 

RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÈS

 

 Tipologia de contracte i el seu tractament. No és un contracte de préstec perquè el finançador no recupera el capital invertit més uns interessos, ni d’un contracte de participació en el capital, puix que el finançador no rep participacions socials

 

(…)

 

Des del punt de vista comptable, la participació del partícip no gestor té la condició d’actiu financer derivat de l’endeutament , d’acord amb la Norma de Registre i Valoració 9a, registrant-se en comptes del grup 4 de la cinquena part del Pla General de Comptabilitat, relativa a Definicions i relacions comptables i no com una participació de capital.

Tenint en comptes aquesta consideració, a l’àmbit fiscal, a d’entendre’s que la participació del partícip no gestor en les operacions del partícip gestor constitueix una forma de finançament a aquest últim, de manera que, no estant qualificada aquest finançament com un instrument de patrimoni, l’alternativa és la seva qualificació com endeutament, tal i com disposa la normativa comptable. Del que cal despendre que els resultats positius o negatius que corresponen al partícip no gestor han d’assimilar-se des del punt de vista fiscal, a efectes de l’aplicació de l’establert a l’article 20 del TRLIS, a ingressos o despeses financeres, tant a seu del partícip gestor com en seu de partícip no gestor, tenint, per tant, incloure’s a la limitació establerta a aquest article. D’acord amb el senyalat, aquests resultats no deuen formar part del benefici operativa, ja que el mateix no s’ha d’incloure components de tipus financer.

 

(…)”.

 

La referència efectuada a l’article 20 del TRLIS ha d’entendre’s efectuada a l’article

16 de la LIS. En conseqüència, d’acord amb l’anterior, els resultats positius o negatius derivats d’un contracte de comptes en participació s’assimilarà a la qualificació fiscal d’ingressos o despeses financeres.

 

 

Resolució Vinculant V0099-23 [+Info]

 

 

 

Barcelona a 5 de maig de 2023

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.