ACCID Núm. 12/2023

juny 16, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

Internacionals

 

IASB. Update Maig 2023 [+Info]

 

  • Gestió dinàmica de riscs
  • Instruments financers amb característiques de capital
  • Revisió posterior a la implementació de la NIIF 15 Ingressos de Contractes amb Clients
  • Activitats amb tarifes regulades
  • Comentari de la Gerència
  • Combinacions de negocis
  • Estats financers primaris
  • Iniciativa de divulgació
  • Combinacions de negocis: revelacions, fons de comerç i

 

 

EFRAG. Update Maig 2023 [+Info]

 

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions preses durant el mes.

 

FASB marc conceptual per la informació financera [+Info]

 

L’objectiu de la informació financera amb propòsit general es proporcionar informació sobre l’entitat que informa que sigui útil per els actuals y potencials inversionistes, prestadors y altres proveïdors de recursos a la presa de decisions sobre proporcionar recursos a l’entitat.

 

Nacionals

 

Reial Decret HFP/583/2023 de 7 de juny [+Info]

 

Ordre HFP/583/2023 de 7 de juny, per la que s’eleva a 50.000€ el límit exempta de l’obligació d’aportar garanties a les sol·licituds d’aplaçament o fraccionament de deutes derivats de tributs cedits dels quals la seva gestió recaptatòria correspon a les comunitats autònomes

 

COMUNICACIONS DE LA CNMV D’INTERÈS

 

Conclusions   de    la    revisió    de   l’obligació   de    comunicació d’operacions sospitoses d’abús de mercat al 2022 [+Info]

 

Al 2022 es van comunicar a la CNMV 282 operacions sospitoses de constituir abús de mercat

El 85% de les comunicacions rebudes fan referència a instruments de renta variable i en la majoria dels casos, el motiu és el possible ús d’informació privilegiada

La qualitat de les comunicacions es manté al nivell similar al d’exercicis anteriors: el 58% s’ha qualificat com de qualitat mig/alt.


RESOLUCIONS VINCULANTS DE LA DGT

 

Impostos sobre el Consum

El consultant és propietari d’un local comercial que a l’actualitat està llogat a un tercer. El llogater del citat local ha arribat a un acord amb un contractista per l’execució d’unes obres de transformació del local comercial a habitatges. A dit projecte de transformació s’inclou la instal·lació d’un ascensor on el cost de l’adquisició i instal·lació del mateix ascensor serà a càrrec del llogater.

 

Si, a efectes del Impostos sobre el Valor Afegit, l’obra de transformació del local comercial en habitatge tindrà consideració d’obra de rehabilitació i si, en l’adquisició e instal·lació de l’ascensor és possible aplicar el tipus reduït previst a l’article

91.Un.3.º de la Llei del citat imposto.

 

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0281-23 [+Info]

 

Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques

La societat civil consultant és titular d’una explotació ramadera, determinat rendiment net de l’activitat pel medi d’estimació directe.

Si la compra del terreny rústic és despesa deduïble de l’activitat o de un bé d’inversió.

En cas de ser un bé d’inversió, si podria amortitzar-se.

 

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0261-23 [+Info]

 

 

 

 

 

Barcelona a 13 de juny de 2023

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.