Calendari del Contribuent.Abril 2021

març 29, 2021Notes informatives, Sense categoria

Núm. 11 / Març 2021

 

Calendari del Contribuent.

A continuació, resumim o detallem les obligacions fiscals del mes d’abril.
Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

Intrastat

Mes de març. Fins el 12 d’abril .

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de març. Fins el 15 d’abril .
 • Empreses periodicitat trimestral. Primer trimestre. Fins el 15 d’abril .

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de març. Fins el 20 d’abril .
 • Empreses periodicitat trimestral. Primer trimestre. Fins el 20 d’abril .

Pagaments fraccionats. Renda

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat trimestral. Primer trimestre. Fins el 15 d’abril .

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat trimestral. Primer trimestre. Fins el 20 d’abril.

Pagaments fraccionats. Impost sobre Societats

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Primer pagament a compte. Fins el 15 d’abril .

Declaracions sense domiciliació bancària

Primer pagament a compte. Fins el 20 d’abril.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de març. Fins el 25 d’abril .
 • Empreses periodicitat trimestral. Primer trimestre. Fins el 15 d’abril .

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de març. Fins el Fins el 30 d’abril.
 • Empreses periodicitat trimestral. Primer trimestre. Fins el 20 d’abril.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 20 d’abril.

Altres declaracions

 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals (Model 308). Fins el 20 d’abril.
 • Declaració-liquidació no periòdica (Model 309). Fins el 20 d’abril.
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei. (Model 318). Fins el 20 d’abril.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca (Model 341). Fins el 20 d’abril.
 • Primer trimestre. Serveis via electrònica (Model 368). Fins el 20 d’abril.
 • Operacions assimilades a les importacions (Modelo 380). Mes de març. Fins el 20 d’abril.

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Mes de març. Fins el 20 d’abril .

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 d’abril .

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de març. Fins el 20 d’abril .
 • Declaració primer trimestre. Fins el 20 d’abril .

Impostos Mediambientals

 • Primer trimestre (Model 585). Fins el 20 d’abril .
 • Any 2020 (Model 589). Fins el 20 d’abril .

Impost especial sobre el carbó

 • Declaració primer trimestre (Model 595). Fins el 20 d’abril .
 • Declaració anual (Model 596). Fins el 20 d’abril .

Impost sobre les transaccions financeres

 • El gener, el febrer i el març (Model 604). Fins el 20 d’abril .

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Primer Trimestre (Model 179). Fins el 30 d’abril.

Legalització de Llibres Oficials de Comptabilitat a el Registre Mercantil

 • Respecte dels terminis de presentació dels dipòsits de comptes i de la legalització dels llibres, tancats a 31 de desembre de 2020, aquests, seran els ordinaris. Si hi hagués algun canvi al respecte per algun decret derivat de la pandèmia, s’han d’informar immediatament.

El termini per legalitzar els Llibres Oficials de Comptabilitat és de quatre mesos des de la data de tancament de l’exercici social.

Per exemple, per a exercicis fiscals tancats a 31 de desembre, la presentació en termini comença el 2 de gener fins al 30 d’abril (art. 27 CCo i 333 RRM)

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.