Calendari del Contribuent / Abril 2024

abr. 2, 2024Calendari

Calendari del Contribuent

(Font: Agència Tributària)

Fins a l’ 1 d’ abril

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Febrer 2024. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2024. Grup d’ entitats, model individual: 322
 • Febrer 2024. Grup d’ entitats, model agregat: 353
 • Febrer 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2024: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels Estats membres de la UE: 381

Impost sobre Hidrocarburs

 • Any 2023. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2023. Relació anual de quilòmetres realitzats

Impostos Mediambientals

 • Febrer 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’ existències.

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

 • Any 2023: 189

Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per Institucions d’Inversió Col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions

 • Any 2023: 294

Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en Institucions d’Inversió Col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en Institucions d’Inversió Col·lectiva espanyoles

 • Any 2023: 295

Declaració informativa sobre béns i drets a l’ estranger

 • Any 2023: 720

Declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’ estranger

 • Any 2023: 721

Des del 3 d’ abril fins a l’ 1 de juliol

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost de Patrimoni (IRPF i IP)

 • Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2023 i Patrimoni 2023

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 26 de juny

Fins al 8 d’ abril

Declaració informativa per a la comunicació d’ informació per part d’ operadors de plataformes

 • Any 2023: 238

Fins al 12 d’ abril

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Març 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 22 d’ abril

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost de Societats (IRPF i IS)

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2024: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats Renda

 • Primer trimestre 2024:

o Estimació directa: 130

o Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats Societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:

o Règim general: 202

o Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Març 2024. Declaració recapitulativa d’ operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2024. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2024. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2024. Declaració recapitulativa d’ operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les Primes d’ assegurances

 • Març 2024: 430

Impostos Especials de Fabricació

 • Gener 2024. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2024: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2024: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2024 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la portada de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2024. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost Especial sobre l’ Electricitat

 • Març 2024. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2024. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2023. Autoliquidació anual: 560

Impostos Mediambientals

 • Març 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592 • Primer trimestre 2024. Impost sobre els gasos fluorats d’ efecte d’ hivernacle. Autoliquidació: 587. Sol·licitud de devolució: A23. Presentació comptabilitat d’ existències
 • Primer trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592. Sol·licitud de devolució: A22
 • Any 2023. Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’ energia nucleoelèctrica. Producció de residus radioactius. Autoliquidació: 584
 • Any 2023. Impost sobre el Valor de la Extracció de Gas, Petroli i Condensats. Autoliquidació anual: 589
 • Any 2024. Impost sobre l’ emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Primer pagament fraccionat 585

Impost Especial sobre el Carbó

 • Primer trimestre 2024: 595

Impost sobre les Transaccions Financeres

 • Març 2024: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’ intercanvi de vídeos a través de plataforma d’ àmbit geogràfic estatal o superior al d’ una Comunitat Autònoma

 • Pagament a compte 1P 2024: 793

Fins al 30 d’ abril

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Març 2024. Autoliquidació: 303
 • Març 2024. Grup d’ entitats, model individual: 322
 • Març 2024. Grup d’ entitats, model agregat: 353
 • Març 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Març 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2024: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Número d’ Identificació Fiscal

 • Primer trimestre 2024. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre Determinats Serveis Digitals

 • Primer trimestre 2024: 490

Impostos Mediambientals

 • Març 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’ existències
 • Primer trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’ existències
 • Primer trimestre 2024. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Declaració informativa d’ actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Primer trimestre 2024: 235

Declaració informativa trimestral d’ operacions de comerç de béns corporals realitzades a la zona especial canària sense que les mercaderies transitin per territori canari

 • Primer trimestre 2024: 281

Declaració informativa sobre pagaments transfronterers

 • Primer trimestre 2024: 379

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.