Calendari del Contribuent desembre de 2019.

nov. 25, 2019Sense categoria

Calendari

Nº 25 / Novembre 2019

Calendari del contribuent. Desembre de 2019

Fins el 2 de desembre

Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de octubre. Models: 303, 322, 353.

Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals

 • Any 2018. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural. Model: 232.

Impostos mediambientals

 • Any 2018. Autoliquidació. Model:583.
 • Any 2019. Autoliquidació anual per cessament d’activitat. Model:588.

Opcions censals. Inscripció o baixes registrals

 • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual. Model: 036.
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2019. Sense model.
 • Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII). Opció o renúncia per l’administració electrònica dels llibres registre. Model: 036.
 • Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII). Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers. Model: 036.

Fins el 12 de desembre

 • Intrastat. Declaració del mes de novembre.

Fins el 15 de desembre (sent diumenge no passa al dilluns)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de novembre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs. Models: 202, 222.

Fins el 20 de desembre

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS). Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de novembre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs. Models: 202, 222.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de novembre. Model: 349.
 • Mes de novembre. Model: 380.

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Mes de novembre. Model: 430.

Impostos especials de fabricació

 • Mes de setembre. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de setembre. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Mes de novembre. Models: 548, 566, 581.
 • Mes de novembre. Models: 570, 580.
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Mes de novembre. Grans empreses. Model: 560.

Impostos mediambientals

 • Pagament fraccionat. Model: 584.
 • Any 2018. Declaració informativa anual operacions amb contribuents. Model: 591.

Fins el 25 de desembre. (sent festiu no passa al pròxim dia hàbil)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de novembre. Models: 303, 353.

Fins el 30 de desembre

Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de novembre. Models: 303, 322, 353.

Fins el 31 de desembre

Opcions censals. Opció / Revocació / Renúncia / Comunicació

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2020 i successius. Models: 036, 037.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2020 i successius. Models: 036, 037.
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns utilitzats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2020 i successius. Model: 036.
 • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2020 i 2021. Model: 036.
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2020. Model: sense model.
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats. Model: 039.
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats. Model: 039.
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats. Model: 039.
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2020. Models: 036, 037.
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2020, 2021 i 2022. Models: 036, 037.

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.