Calendari del Contribuent. Febrer 2022.

febr. 3, 2022Notes informatives, Sense categoria

Núm. 5 /Obligacions fiscals

 

Calendari del Contribuent. Febrer 2022

 

A continuació, resumim les principals obligacions fiscals del mes de gener.

Aquest calendari està ordenat per impostos, no per data de presentació.

Intrastat

 • Mes de gener. Fins el 14 de febrer.

Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 136, 210, 216, 230

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 16 de febrer.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 21 de febrer.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 23 de febrer.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 28 de febrer.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de gener. Fins el 21 de febrer.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 21 de febrer.
 • Finestreta única – Règim d’importació (Model 369). Fins el 28 de febrer.

 

Declaració informativa de subvencions, indemnitzacions o ajuts d’activitats agrícoles, ramaders o forestals

 • Declaració anual (Model 346). Fins el 21 de febrer.

 

Impost sobre Societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural:

Opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural. Model 036. Fins el 28 de febrer.

 

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Declaració (Model 430). Fins el 21 de febrer.

 

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 21 de febrer.

 

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de gener. Fins el 21 de febrer.

 

Impostos Mediambientals

 • Quart trimestre (Model 583). Fins el 21 de febrer.

 

Impost sobre les transaccions financeres

 • Declaració (Model 604). Fins el 21 de febrer.

 

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

 • Declaració anual (Model 159). Fins el 28 de febrer.

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

 

 • Declaració anual (Model 170). Fins el 28 de febrer.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.