Calendari del Contribuent.Febrer 2023.

gen. 30, 2023Notes informatives, Sense categoria

 

Calendari del Contribuent. Febrer 2023

A continuació, resumim les obligacions fiscals del mes de febrer

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de gener. Fins el 13 de febrer.

Models (IRPF): 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 210, 216, 230

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 15 de febrer.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 20 de febrer.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 23 de febrer.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 28 de febrer.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de gener. Fins el 28 de febrer.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de gener. Fins el 20 de febrer.
 • Finestreta única – Règim d’importació (Model 369). Fins el 28 de febrer.

Subvencions, indemnitzacions o ajudes d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Declaració anual 2022 (Model 346). Fins al 20 de febrer.

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Mes de gener (Model 430). Fins el 20 de febrer.

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de febrer.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de gener. Fins el 20 de febrer.

Impostos mediambientals

 • Cuat trimestre (Model 583). Fins el 20 de febrer.
 • Mes de gener (Model 592). Fins al 20 de febrer.

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes de gener. Declaració (Model 604). Fins el 20 de febrer.

Gravamen temporal energètic

 • Pagament anticipat 2023 (Model 796). Fins al 20 de febrer.

Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

 • Pagament anticipat 2023 (Model 798). Fins al 20 de febrer.

Declaracions Censals. Impost Societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renuncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural (Model 036), Fins al 28 de febrer.

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

 • Declaració anual 2022 (Model 159). Fins al 20 de febrer.

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

 • Declaració anual 2022 (Model 170). Fins al 20 de febrer.

Declaració anual d’operacions amb tercers

 • Declaració anual 2022 (Model 347). Fins al 20 de febrer.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.