Calendari del Contribuent. Febrer de 2019.

febr. 7, 2019Sense categoria

Calendari

Núm 8 / Febrer de 2019

Fins al 12 de febrer

  • Intrastat. Declaració del mes de gener.

Fins al 15 de febrer. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària.

  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i Impost sobre societats

Models del mes de gener: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 i 430.

   
   

Fins al 20 de febrer

Accediu al contingut de les obligacions que vencen el 21 de gener. +Info

Fins al 25 de febrer. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària.

  • Impost sobre el valor afegit (IVA)

Models del mes de gener: 303 i 353

Fins al 28 de febrer

Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre el valor afegit (IVA)

  • Mes de gener. Models: 303, 322 y 353.

 

Per a totes les Empreses

Impost sobre Societats

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural:

 

Opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural. Model: 036.

(*) Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia a l’opció s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici del exercici i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

 

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

 

  • Any 2018. Model: 159.

 

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

  • Any 2018. Model: 170.

 

Declaració informativa anual de planes d’estalvi a llarg termini

 

  • Any 2018. Model: 280.

 

Declaració anual d’operacions amb tercers

 

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques estan obligats a presentar el model 347, quan respecte a altra persona o entitat hagin realitzat operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 euros (IVA inclòs) l’any natural al que es refereixi la declaració.

 

També estan obligats les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d’activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat 3.005,06 euros (exclòs subministrament d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).

 

Any 2018. Model: 347.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.