Calendari del Contribuent. Gener 2022.

gen. 5, 2022Notes informatives, Sense categoria

Núm. 2 /Obligacions fiscals

 

Calendari del Contribuent. Gener 2021

 

A continuació, resumim les principals obligacions fiscals del mes de gener.

Aquest calendari està ordenat per impostos, no per data de presentació.

Intrastat

 • Mes de desembre. Fins el 12 de gener.

Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 136, 210, 216, 230

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de desembre. Fins el 15 de gener.
 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 15 de gener.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de desembre. Fins el 20 de gener.
 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 20 de gener.

Resums anuals

 • Models 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270. Fins el 31 de gener.

Pagaments fraccionats. Renda

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 26 de gener.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 31 de gener.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de desembre. Fins el 26 de gener.
 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 26 de gener.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de desembre. Fins el 31 de gener.
 • Empreses periodicitat trimestral. Quart trimestre. Fins el 31 de gener.

Operacions assimilades a les importacions. Mes de desembre. Fins el 31 de gener.

 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 31 de gener.

Altres declaracions

 • Comunicació d’incorporacions el mes de desembre, règim especial de el grup d’entitats (Model 039). Fins el 20 de gener.
 • Quart trimestre. Serveis via electrònica (Model 369). Fins el 20 de gener.
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals (Model 308). Fins el 31 de gener.
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei. (Model 318). Fins el 31 de gener.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca (Model 341). Fins el 31 de gener.
 • Opció o revocació de l’aplicació de la prorrata especial per 2021 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre del 2020 (Models 036/037). Fins el 31 de gener.
 • Sol·licitud d’aplicació de percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu en l’any precedent (sense model). Fins el 31 de gener.

Resum anual

 • Resum anual (Model 390). Fins el 31 de gener.

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Totes las declaracions. Fins el 20 de gener.

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de gener.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de desembre. Fins el 20 de gener.
 • Declaració quart trimestre. Fins el 20 de gener.

Impostos Mediambientals

 • Declaració anual (Model 584). Fins el 20 de gener.
 • Declaració anual (Model 585). Fins el 20 de gener.
 • Tercer quadrimestre (Model 587). Fins el 20 de gener.

Impost especial sobre el carbó

 • Declaració quart trimestre (Model 595). Fins el 20 de gener.
 • Declaració anual (Model 596). Fins el 20 de gener.

Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recent creació

 • Resum anual (Model 165). Fins el 31 de gener.

Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

 • Declaració anual (Model 171). Fins el 31 de gener.

Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

 • Quart trimestre 2021 (Model 179). Fins el 31 de gener.

Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles

 • Declaració anual (Model 181). Fins el 31 de gener.

Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 • Declaració anual (Model 182). Fins el 31 de gener.

Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes

 • Declaració anual (Modelo184). Fins el 31 de gener.

Declaració informativa d’adquisicions i alienacions d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva

 • Declaració anual (Model 187). Fins el 31 de gener.

Operacions amb actius financers

 • Declaració anual d’operacions amb Lletres de Tresor (Model 192). Fins el 31 de gener.
 • Declaració anual d’operacions amb actius financers (Model 198). Fins el 31 de gener.

Declaració informativa per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats

 • Declaració anual (Model 233). Fins el 31 de gener.

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Quart trimestre 2021 (Model 235). Fins el 31 de gener.

Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

 • Declaració anual (Model 345). Fins el 31 de gener.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.