Calendari del Contribuent. Juliol de 2019.

jul. 3, 2019Sense categoria

Calendari

Núm 17 / Juliol 2019

Fins l’1 de juliol. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre la renda de les persones físiques

 • Any 2018. Model: D-100.

Impost del Patrimoni

 • Any 2018. Model: D-714.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de maig. Autoliquidació. Models: 303, 322, 353.

Fins el 12 de juliol

 • Intrastat. Declaració del mes de juny.

Fins el 17 de juliol.

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de juny. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.
 • Segon trimestre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128,136, 210, 216.
 • Pagaments fraccionats renda:
  Segon trimestre. Estimació directa. Model: 130.
  Segon trimestre. Estimació objectiva. Model: 131.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Segon trimestre. Model 303.

Fins el 20 de juliol (sent dissabte, no passa al dilluns)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Declaració anual 2018. Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l’any natural. Models: 200, 206, 220 i 221.
  Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al fi del període impositiu.

Fins el 22 de juliol. Empreses amb periodicitat mensual

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)
 • Mes de juny. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.
 • Segon trimestre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128,136, 210, 216.
 • Pagaments fraccionats renda:
  Segon trimestre. Estimació directa. Model: 130.
  Segon trimestre. Estimació objectiva. Model: 131.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de juny. Models: 349, 380.
 • Segon trimestre. Models: 303, 309, 349, 369, 380.
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals. Model: 308.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Model: 341.

Impost sobre les primes d’Assegurances

 • Mes de juny. Model: 430.

Impostos especials de fabricació

 • Mes de abril. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de abril. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Mes de juny. Models: 548, 566, 581.
 • Mes de juny. Models: 570, 580.
 • Segon trimestre 2019. Models: 521, 522, 547.
 • Segon trimestre 2019. Activitats V1, V2, V7, F1, F2. Model: 553,
 • Segon trimestre 2019. Sol·licituds de devolució. Models: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Mes de juny. Grans empreses. Model: 560.
 • Segon trimestre. Llevat de grans empreses. Modelo: 560.

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre. Pagament fraccionat. Model: 585.

Impost especial sobre el carbó

 • Segon trimestre. Model: 595.

Fins el 25 de juliol. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de juny. Models: 303, 353.

Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

Declaració anual 2018. Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l’any natural. Models: 200, 206, 220 i 221.
Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors al fi del període impositiu.

Fins el 30 de juliol.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de juny. Models: 303, 322, 353.

Dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil

 • El còmput per a dipositar els comptes en el Registre Mercantil es calcularà, de data a data, dins del mes següent a la seva aprovació per la Junta General.

Fins el 31 de juliol.

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb fines turístics

 • Segon trimestre. Model: 179.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.