Calendari del Contribuent.Maig 2021

abr. 29, 2021Notes informatives, Sense categoria

Núm. 16 / Maig 2021

 

Calendari del Contribuent.

A continuació, resumim o detallem les obligacions fiscals del mes d’abril.
Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

Intrastat

Mes d’abril. Fins el 12 de maig.

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i e Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’abril. Fins el 15 de maig.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’abril. Fins el 20 de maig.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’abril. Fins el 25 de maig

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’abril. Fins el 31 de maig.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes d’abril. Fins el 20 de maig.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes d’abril. Fins el 20 de maig.

 

Impost sobre las primes d’assegurances

 • Mes d’abril. Fins el 20 de maig.

Impostos especials de fabricació

 • Tots. Fins el 20 de maig.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes d’abril. Fins el 20 de maig.

Impostos Mediambientals

 • Primer trimestre. Model 583. Fins el 20 de maig.
 • Primer quadrimestre. Model 587. Fins el 20 de maig.

 

Renda i Patrimoni

Declaracions a ingressar amb domiciliació bancària.

 • Renda i Patrimoni. Exercici 2020. Des del 7 d’abril fins al 25 de juny.

Resta de declaracions

 • Renda i Patrimoni. Exercici 2020. Des del 7 d’abril fins al 30 de juny.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.