Calendari del Contribuent / Maig 2024

maig 1, 2024Calendari

Calendari del contribuent

(Font: Agència Tributària)

Des del 7 de maig a l1 de juliol

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2023.

Fins al 13 de maig

INTRASTAT Estadística Comerç Intracomunitari

Abril 2024. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de maig

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost de Societats (IRPF i IS)

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats daccions i participacions de les Institucions dInversió Col·lectiva, rendes darrendament dimmobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Abril 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Impost sobre el valor afegit (IVA)

• Abril 2024. Declaració recapitulativa d’ operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les Primes d’ assegurances

• Abril 2024: 430

Impostos Especials de Fabricació

• Febrer 2024. Grans empreses: 561, 562, 563

• Abril 2024: 548, 566, 581

• Primer trimestre 2024. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

• Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost Especial sobre l’ Electricitat

• Abril 2024. Grans empreses: 560

Impostos Mediambientals

• Abril 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

• Any 2024. Impost sobre el valor de la producció de l’ energia elèctrica. Primer pagament fraccionat: 583

Impostos sobre les Transaccions Financeres

• Abril 2024: 604

Fins al 30 de maig

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

• Abril 2024. Autoliquidació: 303

• Abril 2024. Grup d’ entitats, model individual: 322

• Abril 2024. Grup d’ entitats, model agregat: 353

• Abril 2024. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 de maig

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

• Abril 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Impostos Mediambientals

• Abril 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’ existències

Declaració informativa anual de comptes financers en l’ àmbit de l’ assistència mútua

• Any 2023: 289

Declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones estatunidenques (FATCA)

• Any 2023: 290

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.