Calendari del Contribuent. Març de 2019.

març 4, 2019Sense categoria

Calendari

Nº 10 / Febrer 2019

Calendari general del contribuent- Març de 2019

Fins el 12 de març

 • Intrastat. Declaració del mes de febrer.

Fins el 15 de març. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de febrer. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.

Fins el 20 de març. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de febrer. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de febrer. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries. Model: 349.
 • Mes de febrer. Operacions assimilades a les importacions. Model: 380.

Impost sobre les primes d’Assegurances

 • Mes de febrer. Model: 430.

Impostos especials de fabricació

 • Mes de desembre. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de desembre. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Mes de febrer. Models: 548, 566, 581.
 • Mes de febrer. Models: 570, 580.

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Mes de febrer. Grans empreses. Model: 560.

Fins el 25 de març. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de febrer. Models: 303, 353.

Fins l’1 de abril. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de febrer. Autoliquidació. Models: 303, 322, 353.

Impostos mediambientals

 • Any 2018. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte hivernacle. Model: 586.

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

 • Any 2018. Model: 189.

Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions

 • Any 2018. Model: 294.

Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre del exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles

 • Any 2018. Model: 295.

Impost sobre hidrocarburs

 • ANY 2018. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona. Model: 512.
 • ANY 2018. Relació anual de quilòmetres realitzats.

Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

 • Any 2018. Model: 720.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.