Calendari del Contribuent. Octubre 2021

set. 22, 2021Notes informatives, Sense categoria

Núm. 30 /Setembre 2021

 

 

Calendari del Contribuent. Octubre 2021

A continuació, resumim les principals obligacions fiscals del mes d’octubre.

Aquest calendari està ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de setembre. Fins el 13 d’octubre.

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 15 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

 

Pagaments fraccionats. Renda

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

 

Pagaments fraccionats. Impost sobre Societats

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Primer pagament a compte. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Primer pagament a compte. Fins el 20 d’octubre.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 25 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 2 de novembre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

 

Altres declaracions

 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals (Model 308). Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració-liquidació no periòdica (Model 309). Fins el 20 d’octubre.
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei. (Model 318). Fins el 20 d’octubre.
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca (Model 341). Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 20 d’octubre.
 • Tercer trimestre. Serveis via electrònica (Model 368). Fins el 20 d’octubre.
 • Operacions assimilades a les importacions (Modelo 380). Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.

 

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.

 

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 d’octubre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

 

Impostos Mediambientals

 • Tercer trimestre (Model 585). Fins el 20 d’octubre.
 • Pagament fraccionat (Model 589). Fins el 20 d’octubre.

 

Impost especial sobre el carbó

 • Declaració Tercer trimestre (Model 595). Fins el 20 d’octubre.

 

Impost sobre les transaccions financeres

 • Setembre (Model 604). Fins el 20 d’octubre.

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Tercer trimestre (Model 179). Fins el 2 de novembre.

 

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Tercer trimestre (Model 490). Fins el 2 de novembre.

Declaració règims especials a les prestacions de serveis, vendes a distància de béns i determinats lliuraments interiors

 • Totes les declaracions (Model 369). Fins al dia 2 de novembre.

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.