Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 1/2019.

gen. 21, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 1/2019

NOVETATS FISCALS

Internacionals

IFRS. IASB Update desembre 2018

Aquesta actualització de l’IASB destaca les decisions preliminars del Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat. +Info

EFRAG Update desembre 2018

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes de desembre. +Info

IFAC. Manual de 2018. Manual internacional de control de qualitat International, auditoria, revisió i declaracions de serveis relacionats

ISA 250 (revisada). Consideració de lleis i regulacions en una auditoria d’estats financers i esmenes a altres normes internacionals en resposta als nous requisits que aborden l’incompliment de les lleis i regulacions (NOCLAR) al codi Internacional d’ètica per a comptables professionals d’IESBA. La NIA 250 (revisada) és efectiva per a auditories d’estats financers (i altres serveis) per a períodes que comencen a partir del 15 de desembre de 2017.

ISA 540 (revisada). Auditoria d’estimacions i revelacions comptables, que respon a l’entorn empresarial en ràpida evolució. Les revisions asseguren que l’estàndard continuï en consonància amb el mercat canviant i que es fomenti una mentalitat més independent i desafiant en els auditors. +Info

Nacionals

Partits polítics. Pla de Comptabilitat

Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l’Acord del Ple de 20 de desembre de 2018, d’aprovació del Pla de Comptabilitat adaptat a les Formacions Polítiques i a la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març.

BOE núm. 314, de 29 de desembre de 2018. +Info

Nou tractament sobre els Bons

Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General de Tributs, sobre el tractament dels bons a l’Impost sobre el Valor Afegit.

La Directiva (UE) 2016/1065 del Consell, de 27 de juny de 2016, per la qual es modifica la Directiva 2006/112 / CE pel que fa al tractament dels bons, estableix regles comunes relatives al règim de tributació dels denominats bons, coneguts també com «vouchers», (…)

BOE núm. 315, de 31 de desembre de 2018 +Info

UTILITATS PER A COMPTABLES

Eina de comprovació de NIF de tercers a efectes censals

Per a les declaracions informatives que es presentin durant 2019, l’AEAT impedirà la presentació de qualsevol declaració quan la informació d’algun dels tercers no coincideixi amb les dades del seu Cens.

A aquests efectes, la AEAT facilita una eina que permet validar a qualsevol moment la nostra base de dades. +Info

Calendari del contribuent per a 2019.

Recordatori del compliment de les principals obligacions tributàries per a 2019. +Info

Format dels llibres registre de l’IVA per atendre els requeriments de gestió tributària

S’estableix el format electrònic per a la presentació dels llibres de registre de factures expedides i de factures rebudes de l’IVA.

Informació en format pdf. +Info

Informació en format xlsx. +Info

Canvi moneda diferent a l’euro a 2018.12.31.

Canvis de l’euro corresponents al dia 31 de desembre de 2018, publicats pel Banc Central Europeu, que tindran la consideració de canvis oficials. +Info

Noticias relacionadas