Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 1/2021

gen. 14, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 1/2021

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

  • Reial Decret 1162/2020, de 22 de desembre, pel qual s’estableixen condicions especials d’aplicació de el règim de compensació d’avals regulat en la disposició addicional tercera de el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives, per fer front a l’impacte de la COVID-19

Càlcul de la quantia dels avals a dipositar pels membres de les juntes directives de clubs professionals, d’acord amb el que preveu el supòsit 3 de la disposició addicional tercera de el Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives, no es consideraran resultats econòmics negatius, en els exercicis afectats per la COVID-19, les variacions negatives de el patrimoni net comptable dels clubs professionals directament vinculades a l’impacte econòmic de la COVID-19.

Butlletí Oficial de l’Estat. «BOE» núm. 334, de 23 de desembre de 2020.

 

Llegir més

 

  • Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports

 

Metodologia de càlcul de la quantia compensatòria en els contractes de gestió de serveis públics de transport regular de viatgers per carretera d’ús general de competència estatal.

Metodologia de càlcul de la bestreta de la compensació dels contractes de gestió de serveis públics de transport regular de viatgers per carretera d’ús general de competència estatal.

Butlletí Oficial de l’Estat «BOE» núm. 334, de 23 de desembre de 2020.

 

Llegir més

 

  • Resolució de 12 de desembre de 2020, de la Direcció de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per la qual es publica l’Acord de contribució de la Unió Europea, per a finançar l’execució de l’acció: EUROCLIMA +

 

El present Acord té per objecte proporcionar una contribució econòmica per finançar l’execució de l’acció EUROCLIMA +, descrita en l’Annex I («l’acció»). Aquest Acord estableix les normes per a la seva execució i per al pagament de la contribució de la UE, i defineix les relacions entre l’Organització i l’Òrgan de Contractació.

L’acció està finançada íntegrament per la contribució de la UE.

A l’hora de realitzar les activitats, l’Organització ha de:

a) aplicar els seus propis procediments de comptabilitat, control intern i auditoria que hagin estat avaluats favorablement en l’avaluació per pilars “ex ante” (‘des d’abans’). En cas que l’avaluació per pilars “ex ante” hagi suscitat algunes reserves, l’Organització s’ha d’ajustar a les mesures ad hoc establertes en la clàusula 7.

b) aplicar els seus propis procediments de contractació i les seves pròpies normes per a l’adjudicació de subvencions, tal com es detalla en l’avaluació per pilars “ex ante” (‘des d’abans’).

Butlletí Oficial de l’Estat «BOE» núm. 336, de 25 de desembre de 2020.

 

Llegir més

 

  • Deduïbilitat de pèrdues per deteriorament dels crèdits, derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn en el 2020 i 2021

 

Els contribuents de l’Impost sobre Societats que compleixin les condicions de l’article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, en els períodes impositius que s’iniciïn l’any 2020 i l’any 2021 podran deduir, en aquests períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació a què es refereix la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 13 d’aquesta Llei sigui de tres mesos.

Es modifica l’antiguitat exigida per deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors de manera que els sis mesos que s’exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l’obligació i la meritació de l’impost es redueixen a tres mesos per les empreses de reduïda dimensió.

(Article 14 de Reial decret llei 35/2020 de 22 de desembre).

 

  • Ajornament de deutes tributaris

. En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, als efectes dels ajornaments a què es refereix l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es concedirà l’ajornament de l’ingrés de la deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions de las quals el termini de presentació i ingrés finalitzi del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l’article 82.2.a) de l’esmentada llei.

. Aquest ajornament és aplicable també als deutes tributaris a què fan referència les lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

. Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui una persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros durant l’any 2020.

. Les condicions de l’ajornament seran les següents:

a) El termini serà de sis mesos.

b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

(Article 8 de el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre).

 

Internacionals

 

  • IFRS. IASB. Update desembre 2020

 

Alguns dels temes tractats van ser:

. Manteniment i aplicació coherent (Document 12 de l’agenda).

. Segona revisió integral de la Norma NIIF per a les PIMES (Document 30 de l’agenda).

. Iniciativa de divulgació: polítiques comptables (Document 20 de l’agenda).

. Estats financers primaris (Document 21 de l’agenda).

 

Llegir més

 

  • EFRAG. Update desembre 2020

 

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes de desembre.

 

Llegir més

 

  • AIC – Associació Interamericana de Comptabilitat

 

El Butlletí de desembre de 2020 té, entre altres, els següents temes:

. NIIFF 9. Conseqüències no anticipades de modificació de deutes.

. L’anàlisi financera – L’estratègia empresarial en temps de la pandèmia Covid-19.

. La norma internacional de control de qualitat 1 i les NIA rellevants en el context Covid-19.

 

Llegir més

EL RACÓ DEL COMPTABLE

Calendari del contribuent per a 2021

Recordatori del compliment de les principals obligacions tributàries per a 2021.

 

Llegir més

 

Barcelona, 8 de gener de 2021.

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.