Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 1/2022

gen. 18, 2022Sense categoria

Logo Accid

Núm. 1/2022

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

Reial decret 1077/2021, de 7 de desembre, pel qual es regulen els principis generals i l’organització del sistema d’informació comptable de la Seguretat Social.

Aquest reial decret té per objecte l’establiment dels fins i principis generals aplicables al sistema d’informació comptable de la Seguretat Social, així com la determinació de la seva organització comptable.

«BOE» núm. 308, de 24 de desembre de 2021.

Llegir més

 

Impost de societats. Tributació mínima. Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022

S’estableix una tributació mínima del 15 per cent de la base imposable per a aquells contribuents de l’Impost de societats amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a vint milions d’euros o que tributin en el règim de consolidació fiscal, en aquest cas, qualsevol que sigui l’import de la seva xifra de negocis.

El tipus de tributació mínima serà del 10 en les entitats de nova creació, el tipus de les quals és del 15 per cent, i del 18 per cent per a les entitats de crèdit i d’exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs el tipus general dels quals és del 30 per cent.

Això suposa que, com a resultat de l’aplicació de les deduccions, no es podrà rebaixar la quota líquida per sota d’aquest import.

«BOE» núm. 312, de 29 de desembre de 2021.

Llegir més

 

Impost de societats. Règim especial per a entitats dedicades a l’arrendament d’habitatge. Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022

Es redueix al 40% la bonificació establerta per a la part de la quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de l’arrendament d’habitatge de les entitats acollides a aquest règim especial (abans era del 85 per cent).

La bonificació prevista en aquest apartat resultarà incompatible, en relació amb les rendes bonificades, amb la reserva de capitalització prevista en (…).

«BOE» núm. 312, de 29 de desembre de 2021.

Llegir més

 

Comptabilitat pública. Ordre HFP/1481/2021, de 28 de desembre, per la qual es modifiquen les Ordres del Ministeri d’Economia i Hisenda d’1 de febrer de 1996, per les quals s’aproven els documents comptables a utilitzar per l’Administració General de l’Estat i la Instrucció d’operatòria comptable a seguir en l’execució de la despesa de l’Estat.

L’article primer modifica l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda d’1 de febrer de 1996, per la qual s’aproven els documents comptables a utilitzar per l’Administració General de l’Estat.

L’article segon modifica l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda d’1 de febrer de 1996, per la qual s’aprova la Instrucció d’operatòria comptable a seguir en l’execució de la despesa de l’Estat.

«BOE» núm. 313, de 30 de desembre de 2021.

Llegir més

EL RACÓ DEL COMPTABLE

Interès de demora. Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el primer semestre natural de l’any 2022

En l’última operació principal de finançament del Banc Central Europeu en el segon semestre de 2021, efectuada mitjançant subhasta a tipus fix que ha tingut lloc el dia 28 de desembre, el tipus d’interès aplicat ha estat el 0,00 per 100.

En conseqüència, a l’efecte del que es preveu en l’article 7 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la redacció donada per l’article 33.Tres de la Llei 11/2013, el tipus legal d’interès de demora a aplicar durant el primer semestre natural de 2022 és el 8,00 per 100.

«BOE» núm. 314, de 31 de desembre de 2021.

Llegir més

 

Manual Pràctic IVA 2021

Versió En línia. Accedeix directament des d’aquí.

Llegir més

Versió PDF. Accedeix directament des d’aquí.

Llegir més

 

Canvis de l’euro corresponents al dia 31 de desembre de 2021

Resolució de 31 de desembre de 2021, del Banc d’Espanya, per la qual es publiquen els canvis de l’euro corresponents al dia 31 de desembre de 2021, publicats pel Banc Central Europeu, que tindran la consideració de canvis oficials, d’acord amb el que es disposa en l’article 36 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre la Introducció de l’Euro.

«BOE» núm. 3, de 4 de gener de 2022.

Llegir més

 

 

Barcelona, 14 de gener de 2021

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.