Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 12/2019.

jul. 16, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 12/2019

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

  • EFRAG. Update Maig 2019

Edició de maig de 2019 de l’actualització de EFRAG, que resumeix les discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.

+Info

  • IFAC. Publicacions en espanyol

Auditories d’entitats menys complexes: exploració de les possibles opcions per a abordar els desafiaments en l’aplicació de les Normes Internacionals d’Auditoria.

+Info

  • Associació Interamericana de Comptabilitat (AIC)

Els auditors no poden auditar alguna cosa que no entenen.

Com es calcula la pèrdua per deteriorament. Deteriorament d’Actius. NIC 36.

Butlletí-e AIC 103-2019. Juny 2019.

+Info

L’opinió dels Tribunals

  • Impost sobre Societats. Aplicació del benefici fiscal de “la llibertat d’amortització”

La llibertat d’amortització és una opció i només pot exercitar-se en el termini reglamentari de presentació de la declaració. De manera que, si un subjecte passiu decideix en la declaració d’un exercici no acollir a “la llibertat d’amortització” determinats béns i/o drets, posteriorment ja no podrà mudar aquesta opció respecte d’aquest exercici. Però això no li impedirà poder gaudir del benefici en els exercicis següents, encara que la llibertat d’amortització inclogui els mateixos béns i/o drets.

Criteri 1 d’1 de la resolució: 00/01524/2017/00/00.

+Info

 

Noticias relacionadas