Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 12/2021

juny 29, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 12/2021

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

Fons mancades de personalitat jurídica. Comptabilitat

Resolució de 2 de juny de 2021, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es modifica la de 12 de setembre de 2013, per la qual es regula el procediment d’obtenció, formulació, aprovació i rendició dels comptes anuals per als fons que no tenen personalitat jurídica a que es refereix l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei general pressupostària.

Butlletí Oficial de l’Estat. «BOE» núm. 136, de 2021.06.08.

 

Llegir més

 

 

Internacionals

IFAC. Factors clau a considerar en el disseny de models de compensació per a socis

Alguns factors suggerits:

. Eviteu un enfocament de talla única.

. Establir l’establiment d’objectius i un sistema d’avaluació del rendiment.

. Fomentar la innovació.

. Les contribucions intangibles no s’han d’ignorar.

. Penseu en la possibilitat de rotar els rols dels socis.

. Els socis han d’ajudar a forjar una visió.

 

Llegir més

 

RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÈS

 

• Pla d’Incentius global per a tots els empleats del grup.

1. Es pregunta per la imputació temporal de l’incentiu, si les contribucions anuals de la consultant a la fundació determinen un rendiment tributable per a l’empleat, i si aquestes contribucions anuals suposen o no el naixement de l’obligació de retenir per a la consultant.

2. Si les retribucions al personal derivades del Pla d’incentius tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble en l’Impost sobre Societats de la consultant, com a conseqüència dels compromisos satisfets a la fundació sueca i, si s’escau, a quin període impositiu hauria d’imputar aquesta despesa.

En el cas que la despesa no tingués la consideració de fiscalment deduïble en el moment de la concessió del dret a l’empleat a participar en el pla, se sol·licita aclariment sobre el següent:

-En el cas que l’empleat sol·licités la liquidació del Pla, un cop complerts els requisits en el mateix, i l’incentiu es percebés mitjançant cinc pagaments anuals, si la deduïbilitat de la despesa registrada inicialment per l’entitat consultant tindria lloc en el moment en el qual el empleat sol·licités la liquidació de el Pla o, proporcionalment, en cada un dels períodes impositius en què l’empleat obtingués la corresponent liquidació.

-Tractament fiscal a l’efecte de l’Impost sobre Societats derivat dels pagaments realitzats a la fundació sueca que no siguin exercits finalment pels empleats per alguna de les causes d’extinció anteriorment exposades (acomiadament procedent, no reclamació de la mateixa …)

Resolució Vinculant V0789-21.

 

Llegir més

 

 

 

 

 

Barcelona,26 de juny de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.