Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 13/2019.

jul. 29, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 13/2019

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

  • EFRAG. Update Juny 2019

Edició de juny de 2019 de l’actualització de EFRAG, que resumeix les discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.

+Info

  • IFAC. IASB Update Juny 2019

Alguns de tos temes abordats van ser:

Estats Financers Primaris.
Activitats de tarifa regulada.
Fons de comerç i deteriorament.

+Info

  • IFRS. Introducció al Document ampliat de consulta sobre la informació externa (EER)

IFRS. Introducció al Document ampliat de consulta sobre la informació externa (EER)
Escolti al membre de IAASB i al President del Grup de treball, Marek Grabowski, parlar sobre el document de consulta d’informes externs estesos (EER), que inclou la primera part de l’esborrany de guia per a professionals que apliquen la Norma Internacional sobre Compromisos de Garantia (ISAE) 3000 (Revisat).

Format vídeo.

+Info

L’Agència Tributaria informa

Una entitat està considerant realitzar una revaloració dels seus immobles com a conseqüència d’una comprovació de valors a l’Impost sobre Successions i Donacions que va tenir lloc en la persona del soci únic, amb la intenció de l’Administració de reflectir el valor real de les seves accions sobre la base d’una revaloració dels seus immobles. Quin és l’impacte d’aquesta revaloració a l’Impost de Societats?

L’entitat pretén dur a terme una revaloració voluntària dels seus immobles, sense que la mateixa es realitzi en virtut d’una norma legal o reglamentària, per la qual cosa, d’acord amb el que s’estableix al citat article 17.1 de la LIS, l’import d’aquesta revaloració no s’integrarà a la base imposable de l’Impost de Societats. (…)

+Info

L’opinió dels Tribunals

  • IImpost de Societats. Deduccions per esdeveniments d’especial interès públic

El límit de les deduccions per esdeveniments d’excepcional interès públic serà el 90% de les donacions efectuades al consorci, entitats de titularitat pública o entitats a que es refereix l’article 2 de la Llei 29/2002, encarregades de les realització de programes i activitats relacionades amb l’esdeveniment al llarg de tota la durada del programa.

Criteri 1 d’1 de la resolució: 00/01994/2016/00/00.

+Info

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.