Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 14/2021

jul. 26, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 14/2021

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

• Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Passem a destacar únicament els aspectes que afecten el món de la comptabilitat.

 

1. Nova obligació tributària formal

 

Amb l’objectiu de no permetre la producció i tinença de programes i sistemes informàtics que permetin la manipulació de les dades comptables i de gestió, s’estableix l’obligació que els sistemes informàtics o electrònics que suportin els processos comptables o de gestió empresarial s’ajustin a uns certs requisits que garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, requisits l’especificació tècnica dels quals pot ser objecte de desenvolupament reglamentari, incloent en aquest la possibilitat de sotmetre-ho a certificació.

És per això que s’incorpora una nova lletra j) en l’apartat 2 de l’article 29 de Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que literalment diu el següent:

«j) L’obligació, per part dels productors, comercialitzadors i usuaris, que els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos comptables, de facturació o de gestió dels qui desenvolupin activitats econòmiques, garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, sense interpolacions, omissions o alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en els sistemes mateixos. Reglamentàriament es podran establir especificacions tècniques que hagin de reunir aquests sistemes i programes, així com l’obligació que els mateixos estiguin degudament certificats i utilitzin formats estàndard per a la seva llegibilitat.»

Entrada en vigor transcorregut el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

 

2. Fabricació, producció, comercialització i tinença de sistemes informàtics que no compleixin les especificacions exigides per la normativa aplicable

 

En concordança amb la regulació comentada en el punt 1 anterior, s’estableix un règim sancionador específic, derivat de la mera producció d’aquests sistemes o programes, o la tinença dels mateixos sense l’adequada certificació.

Recordem que l’article 200 1 d) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària ja recollia la infracció tributària per l’incompliment de les obligacions comptables i registrals:

“d) La gestió de comptabilitats diferents referides a una mateixa activitat i exercici econòmic que dificultin el coneixement de la veritable situació de l’obligat tributari”

Doncs bé, s’afegeix un nou article el 201 bis en el qual s’incorpora la Infracció tributària per fabricació, producció, comercialització i tinença de sistemes informàtics que no compleixin les especificacions exigides per la normativa aplicable.

Literalment el nou articulo 201 bis diu el següent;

“1. Constitueix infracció tributària la fabricació, producció i comercialització de sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos comptables, de facturació o de gestió per part de les persones o entitats que desenvolupin activitats econòmiques, quan concorri qualsevol de les següents circumstàncies:

a) permetin portar comptabilitats diferents en els termes de l’article 200.1.d) d’aquesta Llei;

b) permetin no reflectir, totalment o parcialment, l’anotació de transaccions realitzades;

c) permetin registrar transaccions diferents a les anotacions realitzades;

d) permetin alterar transaccions ja registrades incomplint la normativa aplicable;

e) no compleixin amb les especificacions tècniques que garanteixin la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres, així com la seva llegibilitat per part dels òrgans competents de l’Administració Tributària, en els termes de l’article 29.2.j) d’aquesta Llei;

f) no se certifiquin, estant obligat a això per disposició reglamentària, els sistemes fabricats, produïts o comercialitzats.

2. Constitueix infracció tributària la tinença dels sistemes o programes informàtics o electrònics que no s’ajustin al que s’estableix en l’article 29.2.j) d’aquesta Llei, quan els mateixos no estiguin degudament certificats havent d’estar-ho per disposició reglamentària o quan s’hagin alterat o modificat els dispositius certificats.

La mateixa persona o entitat que hagi estat sancionada conforme a l’apartat anterior no podrà ser sancionada pel que es disposa en aquest apartat.

3. Les infraccions previstes en aquest article seran greus.

4. La infracció assenyalada en l’apartat 1 anterior se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 150.000 euros, per cada exercici econòmic en el qual s’hagin produït vendes i per cada tipus diferent de sistema o programa informàtic o electrònic que sigui objecte de la infracció. No obstant això, les infraccions de la lletra f) de l’apartat 1 d’aquest article se sancionaran amb multa pecuniària fixa de 1.000 euros per cada sistema o programa comercialitzat en el qual es produeixi la falta del certificat.

La infracció assenyalada en l’apartat 2 anterior, se sancionarà amb multa pecuniària fixa de 50.000 euros per cada exercici, quan es tracti de la infracció per la tinença de sistemes o programes informàtics o electrònics que no estiguin degudament certificats, havent d’estar-lo per disposició reglamentària, o s’hagin alterat o modificat els dispositius certificats.”

Entrada en vigor transcorregut el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

 

3. Normes de control sobre el tabac cru i règim sancionador

 

Respecte a les obligacions comptables la disposició transitòria primera de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, literalment diu:

1. Els operadors de tabac cru hauran de portar un sistema de comptabilitat en suport informàtic en la qual s’anotaran totes les operacions de compra, venda, moviments d’entrada o sortida del territori espanyol o dels dipòsits o magatzems de tabac cru.

2. En tot cas, la comptabilitat haurà d’especificar la data del moviment, quantitat de producte en quilograms, identificació del proveïdor o del client, així com del propietari del producte quan es trobi en un magatzem o dipòsit, i, en les expedicions, del destinatari, mitjà de transport, lloc de lliurament i el número del document de circulació al qual es refereix l’apartat següent.

3. Els operadors de tabac cru hauran de conservar la comptabilitat a la qual es refereix aquest apartat i els documents de suport de la mateixa durant el període de prescripció establert en l’apartat Setze.

Entrada en vigor l’1 de gener de 2022.

«BOE» núm. 164, de 10 de juliol de 2021.

 

 

Llegir més

 

 

 

 

 

Barcelona, juliol de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.