Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 16/2020

ag. 6, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 16/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

IASB. Update. Juliol de 2020

 

Els temes, en ordre de discussió, van ser els següents:

. Reforma IBOR i els seus efectes en la informació financera – Fase 2
. Iniciativa de divulgació: polítiques comptables
. Taxonomia IFRS (actualització oral)
. Manteniment i aplicació
. Activitats extractives
. Comentari de la gerència

Llegir +

 

 

Nacionals

Resolució d’1 de juliol de 2020, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual se sotmet a informació pública la Norma Tècnica d’Auditoria d’elaboració de l’informe complementari al d’auditoria de comptes anuals de les entitats de crèdit i dels establiments financers de crèdit

 

La nova Norma Tècnica serà d’aplicació obligatòria, un cop efectuada la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per als auditors de comptes i societats d’auditoria en el desenvolupament dels treballs d’auditoria de comptes referits a comptes anuals d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit corresponents a exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2020. En tot cas, la nova Norma Tècnica objecte d’aquesta Resolució és aplicable als treballs d’auditoria de comptes contractats o encarregats a partir d’l’1 de gener de 2021, independentment dels exercicis econòmics als quals es refereixin els comptes anuals objecte de la feina.

Resolució completa descarregada de http://www.icac.meh.es. Llegir +

 

 

Resolució de 30 de juny de 2020, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual se sotmet a informació pública la Norma Tècnica d’Auditoria, resultat de l’adaptació de les Normes Internacionals d’Auditoria per a la seva aplicació a Espanya, “Auditoria d’estimacions comptables i de la corresponent informació a revelar “, i la modificació de la Norma Tècnica d’Auditoria” Responsabilitats de l’auditor respecte a una altra informació “

 

Les Normes Tècniques d’Auditoria objecte d’aquesta Resolució seran d’aplicació obligatòria, un cop efectuada la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per als auditors de comptes i societats d’auditoria en els següents termes:

– NIA-ES 720R: en el desenvolupament dels treballs d’auditoria de comptes referits a comptes anuals corresponents a exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2020. En el cas de treballs d’auditoria referits a comptes anuals, estats financers o un sol estat financer corresponents a períodes temporals inferiors a un any, seran d’aplicació per a períodes que s’iniciïn a partir de l’1 de juliol de 2020.

En tot cas, és aplicable als treballs d’auditoria de comptes contractats o encarregats a partir de l’1 de gener de 2021, independentment dels exercicis econòmics als quals es refereixen els estats financers objecte de la feina.

– NIA-ES 540R: en el desenvolupament dels treballs d’auditoria de comptes referits a comptes anuals corresponents a exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021. En tot cas, és aplicable als treballs d’auditoria de comptes contractats o encarregats a partir de l’1 de gener de 2022, independentment dels exercicis econòmics als quals es refereixen els estats financers objecte de la feina.

Resolució completa descarregada de http://www.icac.meh.es. Llegir +

 

Barcelona 6 d’agost de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.