Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 17/2021

set. 27, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 17/2021

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

 • Sobre l’aplicació del resultat en el soci quan la societat participada i qualsevol societat del grup participada per aquesta última no apliquen PGC
  En conseqüència, i per analogia amb el que preveu l’esmentada NRV 9ª.2.4.3 de l’PGC, el resultat reportat en cada filial s’ha de calcular d’acord amb els criteris recollits en el Codi de Comerç, Text refós de la Llei de societats de capital , Pla General de Comptabilitat i la resta de legislació que li sigui específicament aplicable.
  No obstant això, (…)

BOICAC 126/2021. Consulta 1.

 

Llegir més

 

 • Sobre els components de la xifra de negocis
  Pel que fa als ingressos per arrendament, i l’expressió «activitat ordinària» de la societat utilitzada en la definició de xifra de negocis, cal assenyalar que en determinades ocasions en la realitat empresarial es produeix la realització simultània de diverses activitats, el que podria denominar multiactivitat. En aquest cas, cal entendre que els ingressos produïts per les diferents activitats de l’empresa es consideraran en el còmput de les activitats ordinàries, en la mesura que s’obtinguin de manera regular i periòdica i es derivin del cicle econòmic de producció, comercialització o prestació de serveis propis de l’empresa, és a dir, de la circulació de béns i serveis que són objecte de el trànsit de la mateixa.

BOICAC 126/2021. Consulta 2.

 

Llegir més

 

 

Internacionals

 

 • EFRAG. Actualització juliol 2021
  Discussions tècniques públiques celebrades juntament amb les decisions preses durant aquest mes.

 

Llegir més

 

 • EFRAG. Actualització agost 2021
  Discussions tècniques públiques celebrades juntament amb les decisions preses durant aquest mes.

 

Llegir més

 

 • AIC. Què és una comptabilitat moderna en la quarta revolució industrial
  La transformació digital ens donarà suport o ens substituirà? Nou prediccions que ens faran millors.

Llegir més

L’OPINIÓ DEL TRIBUNALS

 • L’omissió de les bases imposables en l’imprès de l’Impost sobre Societats pot portar conseqüències futures

Impost sobre Societats. Compensació de bases imposables negatives aparegudes després de la prescripció dels exercicis en què es diuen generades. La sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació corresponent a un exercici no afectat per la prescripció, com aquí el 2012-2013, que és possible, no permet que el contingut d’aquesta rectificació consisteixi en reconèixer ex novo bases imposables negatives suposadament generades en exercicis prescrits i que no van ser incloses per l’obligat tributari en les autoliquidacions d’aquests exercicis ja prescrits, perquè no se li pot estendre el mateix termini que la llei reconeix a l’Administració tributària com a facultat per comprovar els exercicis no afectats per la prescripció.

 

STS 3131/2021 – ECLI: ÉS: TS: 2021: 3131.

Llegir més

 

 

 

 

Barcelona, 23 de setembre de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.