Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 18/2020

set. 18, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 18/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

  • Costos a assumir per les empreses en els ERTO conseqüència de la COVID 19. Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març. NRV 18º

(…) En aquest cas les percepcions a rebre per part dels treballadors no tenen naturalesa indemnitzatòria, sinó que són prestacions per atur desemborsades directament per l’Estat. El tractament comptable seria el mateix per al cas dels salaris de personal assumits per l’estat en cas de reduccions temporals de jornada, de manera proporcional a la part de la jornada que es deixa de realitzar per part dels treballadors. Finalment, cal assenyalar que les obligacions que es puguin derivar per a l’empresa de l’incompliment de les condicions establertes en la normativa que regula les mesures excepcionals que s’han analitzat en la present contestació hauran de tractar-aplicant la norma de registre i valoració 15a. Provisions i contingències, inclosa en la segona part de el Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre. (…)

BOICAC 122 / Juny / 2020. Consulta 1.

Llegir mes

 

  • Aportació rebuda del proveïdor per sufragar part de les despeses de màrqueting i publicitat.

(…) En concret, si el distribuïdor actua per compte propi i la participació en les despeses de publicitat obeeix a un contracte de promoció, s’hauria de concloure que el proveïdor està prestant un servei diferent al seu client, en aquest cas les quantitats rebudes es registraran com un ingrés dins el marge d’explotació, a la partida “d’altres ingressos d’explotació”, podent utilitzar a aquests efectes el compte “759. ingressos per serveis diversos”. No obstant això, es recorda el caràcter no vinculant dels aspectes relatius a numeració i denominació dels comptes inclosos en la quarta part de l’PGC, o, si escau, de l’PGC de petites i mitjanes empreses (PGC de PIMES), aprovat pel Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre.

BOICAC 122 / Juny / 2020. Consulta 2.

Llegir mes

 

  • Xifra de negocis quan es reben subvencions públiques. NECA 11. RICAC 16 març 1991

(…) 3. “Treballs efectuats per l’empresa per a l’immobilitzat” de l’haver del model normal de compte de pèrdues i guanys, i partida 1.b, de l’haver del model abreujat, continguts en el Pla General de Comptabilitat. d) Les “Subvencions” no integren l’import de la xifra anual de negocis. No obstant l’anterior, per a aquells casos en què la subvenció s’atorga en funció d’unitats de producte venudes i que forma part del preu de venda dels béns i serveis, el seu import estarà integrat en la “xifra de vendes” o “prestacions de serveis “a les que afecta, de manera que es computarà en l’import net de la xifra anual de negocis. (…). ” Per tant, les subvencions no integren l’import de la xifra anual de negocis, excepte quan la subvenció s’atorga en funció d’unitats de producte venudes i forma part del preu de venda dels béns i serveis.

BOICAC 122 / Juny / 2020. Consulta 3.

Llegir mes

Internacionals

 

 

  • EFRAG. Actualitació d’agost de 2020

    Discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.

Llegir mes

 

  • IFAC. Confiança, transparència i rendició de comptes i la importància dels sistemes d’aplicació eficaços.

Abans de COVID-19, les dades de IFAC mostraven que el Grup Assessor i de Desenvolupament de l’Organització de Comptabilitat Professional (PAO) s’enfrontava a desafiaments persistents per a establir un sistema de recerca i desenvolupament (I&D) sòlid.

Com s’estan superant els desafiaments en aquesta etapa del COVID-19?

Llegir mes

 

 

 

 

Barcelona 18 de setembre de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.