Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 18/2021

oct. 15, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 18/2021

NOVETATS COMPTABLES

 

Internacionals

 

IFRS. Actualització de setembre de 2021

Podem destacar que, entre altres temes, es toquen els següents:

  • Revisió posterior a la implementació de la NIIF 9.
  • Gestió dinàmica de riscos.
  • Instruments financers amb característiques de capital.
  • Fons de comerç i deterioració.
  • Activitats extractives.
  • Estats financers primaris.

 

Llegir més

 

IFAC. Quatre prioritats, dues acciones, un objectiu: Anomenada a l’acció al G20 en 2021

IFAC demana al G20 que es concentri en dues accions clau, on la professió comptable global és un soci fortament compromès, que mouran l’agulla cap a la sostenibilitat, la inclusió i la prosperitat.

 

Llegir més

 

FASB proposa millores a la guia de valor raonable per a valors de renda variable

La clau per a aquesta determinació és la unitat de compte per a l’actiu o passiu que es mesura a valor raonable.

 

Llegir més

 

UNIÓ EUROPEA

Reglament (UE) 2021/1421 de la Comissió de 30 d’agost de 2021 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1126/2008, pel qual s’adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, quant a la Norma Internacional d’Informació Financera 16.

La Norma Internacional de Informació Financera (NIIF) 16 Arrendaments queda modificada segons el que s’estableix en l’annex del present Reglament. (Article 1)

Totes les empreses aplicaran les modificacions esmentades en l’article 1 a partir de l’1 d’abril de 2021 per als exercicis que comencin, a tot tardar, l’1 de gener de 2021 o després d’aquesta data. (Article 2)

«DOUE» núm. 305, de 31 d’agost de 2021.

 

Llegir més

Barcelona, octubre de 2021.

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.