Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 21/2020

nov. 3, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 21/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

  • Circular 1/2020, de 6 d’octubre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors

 

Modificacions introduïdes després de la publicació de la Circular 2/2018, de 12 de juny, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i que afecten el contingut de les següents circulars:

Circular 5/2013, de 12 de juny, que estableix els models d’informe anual de govern corporatiu de les societats anònimes cotitzades, de les caixes d’estalvis i d’altres entitats que emetin valors admesos a negociació en mercats oficials de valors.

Circular 4/2013, de 12 de juny, que estableix els models d’informe anual de remuneracions dels consellers de societats anònimes cotitzades i dels membres de consell d’administració i de la comissió de control de les caixes d’estalvis que emetin valors admesos a negociació en mercats oficials de valors.

«BOE» núm. 270, de 12 d’octubre de 2020.

 

llegir +

 

  • Comptabilització per part del soci de l’aplicació del resultat. RICAC de 5 de març 2019

 

(…) La consulta planteja la interpretació que ha de seguir-se per a comptabilitzar en el soci el repartiment de dividends en diferents escenaris i, en particular, sobre l’abast concret dels apartats 2 i 3 de l’article 31 La comptabilització de l’aplicació del resultat en el soci de la Resolució de 5 de març de 2019, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital. (…)

BOICAC 123/Setembre/2020. Consulta 1.

 

llegir +

 

  • Operacions entre empreses del grup NRV 21a. Escissió parcial mitjançant segregació d’una branca d’activitat que constitueix un negoci sent la societat beneficiària de nova creació

 

(…) En concret, en el present cas, atès que el negoci escindit forma part del patrimoni de la societat dominant, la valoració és la que figura en els comptes individuals de la societat escindida. No obstant això, quan el valor comptable precedent del negoci segregat sigui negatiu, la correcta interpretació dels criteris recollits en la NRV 21a.2 ha de portar a revisar la valoració de l’actiu fins a un import equivalent al valor del passiu assumit més la xifra del capital social mínim establert per a la forma societària triada, de manera que es pugui complir amb el que es disposa en el Text Refós de la Llei de Societats de Capital. La diferència entre el capital social emès i la xifra de capital social mínim exigit legalment es reconeixerà en un compte de reserves.

BOICAC 123/Setembre/2020. Consulta 2.

 

llegir +

 

  • Operacions entre empreses del grup. NRV 21a. Aportació no dinerària d’una societat radicada a l’estranger quan l’aportant i l’adquirida apliquen NIIF

(…) Sense perjudici de l’anterior, en el cas que l’import representatiu del percentatge de participació de la societat aportant en el patrimoni net de la filial que és objecte d’aportació superés el valor en llibres de la inversió, aquest Institut opina que la societat adquirent haurà de reconèixer la inversió rebuda per aquell import sense necessitat d’establir una prèvia homogeneïtzació valorativa del patrimoni net perquè en aquest cas concret, en aplicar la societat adquirent les NIIF-UE, la presència de dos marcs d’informació financera en els fets descrits no va en detriment del principi d’uniformitat valorativa. (…).

BOICAC 123/Setembre/2020. Consulta 3.

 

llegir +

 

 

 

 

Barcelona 30 d’octubre de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.