Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 4/2021

febr. 22, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 4/2021

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

  • Sobre la determinació de el nombre mitjà de treballadors en les empreses que hagin adoptat expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs) derivats de l’COVID 19

(…) És a dir que totes les persones que treballen en una empresa i estiguin vinculades a ella per un contracte laboral, inclosos els directius, s’han de considerar treballadors d’aquesta empresa. D’acord amb la normativa abans esmentada, els expedients de regulació temporal d’ocupació no donen lloc a l’extinció de la relació laboral, sinó a una suspensió dels contractes de treball dels treballadors afectats per l’expedient, de manera que aquest Institut entén que s’han de computar a l’efecte de calcular el nombre mitjà de treballadors, fets una mitjana de segons el temps durant el qual hagin prestat els seus serveis a l’empresa durant l’exercici. Per tant, si en una empresa de 20 treballadors s’ha inclòs en un ERTO al 50% de la plantilla durant un període de 6 mesos, el nombre mitjà de treballadors de l’exercici serà de 15.

BOICAC 124. gener 2021. Consulta 1.

 

Llegir més

 

  • Adquisició d’uns ordinadors per donar-los a una entitat sense ànim de lucre

(…) Així mateix, els actius s’han de reconèixer en el balanç, d’acord amb el que assenyala l’apartat 5è de l’MCC: “Quan sigui probable l’obtenció a partir dels mateixos de beneficis o rendiments econòmics en el futur, i sempre que es puguin valorar amb fiabilitat “. En el cas que ens ocupa, sembla desprendre que els ordinadors han estat adquirits amb la finalitat exclusiva de donar-los a una altra empresa per la qual cosa aquesta adquisició ha de ser comptabilitzada com una despesa (per donació) de l’exercici en el qual es realitza la compra.

BOICAC 124. gener 2021. Consulta 2.

 

Llegir més

 

  • Sobre el tractament comptable d’un aval concedit per un soci per garantir un contracte d’arrendament subscrit per la societat

(…) En cas d’incompliment per part de l’empresa avalada, atenent a les condicions d’atorgament de l’aval, la societat haurà de reclassificar el deute per arrendament en un deute contret amb el soci per l’execució de l’aval, amb el reconeixement en el seu cas de les despeses d’execució que li corresponguessin. Finalment, a manera d’informació s’indica que aquest Institut ha publicat diverses consultes al BOICAC en relació amb la figura de l’aval. En concret, pot citar-se l’opinió recollida sobre el registre comptable dels avals atorgats, tant s’executin o no en la consulta 1 del BOICAC 49.

BOICAC 49. Consulta 1.

 

Llegir més

 

BOICAC 124. gener 2021. Consulta 3.

 

Llegir més

Internacionals

  • IFRS. Actualització de IASB disponible. Gener 2021

Els temes de discussió van ser els següents:

  • Actualització de el pla de treball de la junta
  • Iniciativa de divulgació: subsidiàries que són pimes
  • Manteniment i aplicació constant
  • Estats financers primaris

 

Llegir més

 

  • EFRAG. Actualització. Gener 2021

Resum dels debats tècnics públics celebrats i les decisions preses durant aquest mes.

 

Llegir més

 

 

Barcelona, 19 de febrer de 2021.

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.