Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 5/2021

març 8, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 5/2021

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 

  •  ICAEW. Ajuda d’ICAEW per avaluar l’impacte de COVID-19 i Brexit a les empreses i les implicacions per als informes financers 2020/21

ICAEW ha creat una gamma de recursos especialitzats per ajudar a comprendre per què són importants els comptes, com millorar les divulgacions comptables, la presentació d’informes d’índexs clau i mesures d’acompliment alternatives, i un resum de les diverses lleis que els directors han de considerar per determinar si poden legalment pagar un dividend.

Sis preguntes per a finals de l’any 2020.

• Auto-Test.

 

Llegir més

 

• Preguntes i conseqüències comptables.

 

Llegir més

 

  • IFAC. El paper emergent dels balanços generals de govern per les finances públiques sostenibles en el món posterior a COVID-19

Les notes als estats financers són una oportunitat per fer que la informació financera sigui més comprensible per als usuaris a l’explicar xifres materialment grans i canvis significatius causats per la pandèmia de COVID-19. Alguns dels elements que poden necessitar ser divulgats donat el seu vincle directe amb la resposta dels governs a circumstàncies extraordinàries són: (i) endarreriments; (ii) partides extraordinàries; (iii) passius contingents i garanties; (iv) deute públic; (v) facilitats de préstec obtingudes; i (vi) fons sobirans d’inversió

 

Llegir més

 

  • IFRS. Actualització de IASB disponible. Febrer 2021

 

Llegir més

 

Alguns dels temes van ser els següents:

  • Instruments financers amb característiques de patrimoni
  • Comentari de la gerència activitats extractives
  • Consulta de la Tercera Agenda
  • Segona revisió integral de la Norma NIIF per a les PIMES
  • Iniciativa de divulgació: subsidiàries que són pimes

RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÈS

 

  • Associació. Com comptabilitzar la refacturació de socis: Abonament de despeses

(…) 3r.- La justificació de la quantia efectiva d’aquestes despeses es realitzarà pels mitjans de prova admissibles en Dret.
En les “bestretes” la quantitat percebuda pel mediador ha de coincidir exactament amb l’import de la despesa en que ha incorregut el seu client. Qualsevol diferència hauria de ser interpretada en el sentit que no es tracta d’un autèntic “suplert”.

4t.- Finalment, assenyala la Llei que el subjecte passiu (mediador) no podrà procedir a la deducció de l’impost que eventualment hagués gravat despeses pagades en nom i per compte de client.
Resolució Vinculant V3669-20. [+Info]

 

Llegir més

 

 

Barcelona, 5 de març de 2021.

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.