Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 6/2021

març 22, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm.6 /2021

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 

  • EFRAG. Actualització disponible. Febrer 2021

Resum dels debats tècnics públics celebrats i les decisions preses durant aquest mes.

Llegir més

  • IFRS. Actualització de IFRIC. Febrer 2021

Alguns temes i decisions:

.Venda i arrendament posterior d’un actiu en una entitat d’un sol actiu (NIIF 10 Estats financers consolidats i NIIF 16 Arrendaments)
.Costos necessaris per vendre inventaris (NIC 2 Inventaris)
.Preparació d’estats financers quan una entitat ja no és una empresa en funcionament (NIC 10 Esdeveniments posteriors a el període sobre el qual s’informa)

Llegir més

  • L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

Dret de separació de socis per no distribució de dividends. Concepte de “exercici anterior”. Agrupació de l’aprovació dels comptes de diversos exercicis socials en una mateixa junta general

(…) La nova redacció de l’art. 348 bis LSC introduïda per la Llei 11/2018 abona la interpretació que sosté la sentència recorreguda, ja que segueix fent menció expressa a l’exercici anterior i únicament es refereix a altres exercicis per establir les condicions d’exercici del dret de separació: (i) que s’hagin obtingut beneficis durant els tres exercicis anteriors; i (ii) que el total dels dividends distribuïts durant els últims cinc anys equivalgui, almenys, al vint per cent dels beneficis legalment distribuïbles registrats en aquest període. Però, en tot cas, el dret de separació ha de exercitar-se en relació amb els comptes de l’exercici anterior a la data de celebració de la junta general. (…)

ROJ: STS 646/2021 – Ecli: ÉS: TS: 2021: 646.

Llegir més

La manca de presentació de la declaració de l’IS no és requisit per aplicar el règim especial de fusions i escissions, però sí pot donar lloc a imposició de sancions previstes en l’article 191 LGT

A la vista del que s’ha exposat, fixem el següent criteri: d’acord amb el que disposa l’article 11.1.a) de la Directiva 90/434 / CEE, de el Consell, de 23 de juliol, relativa a el règim fiscal comú aplicable a les fusions, escissions, escissions parcials, aportacions d’actius i bescanvis de valors realitzats entre societats dels diferents estats membres, i en l’article 96 de el text refós de la Llei de l’Impost sobre societats aprovat per Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, quan s’hagi comunicat a l’Administració tributària l’opció pel règim fiscal d’ajornament, la presentació de l’autoliquidació per l’Impost sobre Societats de la mercantil escindida no és una condició per a la seva aplicació, però la seva no presentació possibilita la imposició de sancions, d’acord amb els articles 178, 179 i 184.2 de Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, particularment la que preveu l’article 191 de la mateixa Llei, quan l’Administració tributària no apreciï motius econòmics vàlids en l’operació de reestructuració empresarial.

ROJ: STS 712/2021 – Ecli: ÉS: TS: 2021: 712

 

Llegir més

 

 

 

Barcelona,19 de març de 2021.

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.